Kreditno tveganje - Standardizirani in IRB pristop za izračun kapitalske zahteve

Standardizirani pristop

  SL EN

Regulativni tehnični standardi 

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/511 z dne 24. novembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti kolektivnih naložbenih podjemov v skladu s pristopom na podlagi mandata (UL L št. 71 z dne 9. marca 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2188 z dne 11. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opustitvijo kapitalskih zahtev za določene krite obveznice (UL L št. 310 z dne 25. oktobra 2017)

 

Izvedbeni tehnični standardi

   
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 z dne 7. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za kreditno tveganje v skladu s členom 136(1) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 7. decembra 2021 
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2005 z dne 16. novembra 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 407 z dne 17. novembra 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2028 z dne 29. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 313 z dne 4. decembra 2019)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/634 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 105 z dne 25. aprila 2018)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 z dne 7. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za kreditno tveganje v skladu s členom 136(1) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 275 z dne 12. oktobra 2016)

 

 

EBA smernice ter pripadajoči BS sklepi

   
Smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem (EBA/GL/2019/01, 17. januar 2019)
Sklep o uporabi Smernic o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem (Uradni list RS, št. 27/19)

 

EBA sklepi in seznami

   
Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2016/C 266/05) (UL C št. 266 z dne 22. julija 2016) – neuradno konsolidirano besedilo z dne 17. avgusta 2017
 • Sklep EBA/DC/397 Evropskega bančnega organa z dne 25. junija 2021 o spremembi Sklepa EBA/DC/2016/151 Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2021/C 293/03) (UL C št. 293 z dne 23. julija 2021)
 • Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2016/C 266/05) (2017/C 244/03) (UL C št. 244 z dne 28. julija 2017)
 • Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2016/C 266/05) (UL C št. 266 z dne 22. julija 2016)
 • List of public sector entities treated as exposures to regional governments, local authorities or central governments in accordance with Article 116(4) CRR (last updated March 2024)
 • List of EU regional governments and local authorities treated as exposures to central governments under Article 115(2) of Regulation (EU) 575/2013 (last updated December 2022)
 • List of changes to risk weights or stricter criteria for exposures secured by immovable property in accordance with Article 124(2) of the Regulation (EU) 575/2013 (last updated 21 September 2021)
/
List of ECAIs in accordance with Article 18(3) of Regulation (EC) No 1060/2009 /
Sklep Komisije z dne 18. junija 2010 o izvzetju Banque de France iz uporabe Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L št. 154 z dne 19. junija 2010)

BS seznami

   
Seznam subjektov javnega sektorja v RS, ki se obravnavajo v skladu s členom 116(4) Uredbe (EU) št. 575/2013 (zadnjič posodobljen marca 2024)

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

   

The EBA consults on draft guidelines on acquisition, development and construction exposures to residential property under the standardised approach of credit risk (17 May 2024) – javno posvetovanje do 19. avgusta 2024


−    Consultation Paper on Draft Guidelines on ADC exposures to residential property under Article 126a of Regulation (EU) 575/2013 (EBA/CP/2024/12; 17/05/2024)

/

/


The EBA consults on draft technical standards on equivalent mechanism for unfinished property under the standardised approach of credit risk (13 May 2024) – javno posvetovanje do 7. avgusta 2024

- Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on equivalent mechanism for unfinished property under Article 124(12) of EU Regulation 575/2013 (EBA/CP/2024/11; 13 May 2024)

/

/


The EBA consults on draft technical standards on off-balance sheet items under the standardised approach of credit risk (4 March 2024) – javno posvetovanje do 4. junija 2024

- Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on the allocation of off-balance sheet items and UCC considerations under article 111(8) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/CP/2024/08; 04/03/2024)

/

/


ESAs publish amended technical standards on the mapping of External Credit Assessment Institutions (13 November 2023) – posredovano v sprejetje Evropski komisiji

- Final report on Draft implementing technical standards amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799 on the mapping of ECAIs’ credit assessments under Article 136(1) and (3) of Regulation (EU) No 575/2013 (JC 2023 050; 13 November 2023)
 

/

Ostalo

   

ESMA consults on possible amendments to the Credit Rating Agencies Regulatory Framework (2 April 2024)

/

 

 

Pristop IRB

  SL EN

Regulativni tehnični standardi

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/439 z dne 20. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev metodologije ocenjevanja, ki jo morajo pristojni organi upoštevati pri ocenjevanju skladnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij z zahtevami po uporabi pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen (UL L št. 90 z dne 18. marca 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/598 z dne 14. decembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dodeljevanje uteži tveganja izpostavljenostim iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev (UL L št. 127 z dne 14. aprila 2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/930 z dne 1. marca 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo naravo, resnost in trajanje gospodarske recesije iz člena 181(1)(b) in člena 182(1)(b) navedene uredbe (UL L št. 204 z dne 10.6.2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2017/180 z dne 24. oktobra 2016 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev standardov za ocenjevanje referenčnih portfeljev in postopkov za izmenjavo ocen (UL L št. 29 z dne 3. februarja 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/72 z dne 23. septembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za dovoljenja za opustitev pri podatkih (UL L št. 10 z dne 14. januarja 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1556 z dne 11. junija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prehodno obravnavo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov v skladu s pristopom IRB (UL L št. 244 z dne 19. septembra 2015)  
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje – neuradno konsolidirano besedilo z dne 9. julija 2015
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/942 z dne 4. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (UL L št. 154 z dne 19. junija 2015)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

Izvedbeni tehnični standardi

   
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 20. julija 2022
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/313 z dne 15. decembra 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 46 z dne 14. februarja 2023)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/951 z dne 24. maja 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 174 z dne 30. junija 2022)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2017 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 424 z dne 26. novembra 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1971 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 412 z dne 19. novembra 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/439 z dne 15. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 90 z dne 29. marca 2019)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/688 z dne 23. marca 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji, predlogami za poročanje in navodili za poročanje (UL L št. 124 z dne 18. maja 2018)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1486 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi s portfelji za primerjanje in navodili za poročanje (UL L št. 225 z dne 31. avgusta 2017)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in sveta (UL L št. 328 z dne 2. decembra 2016)

 

EBA smernice in pripadajoči sklepi

   
Smernice o ocenjevanju izgube ob neplačilu (LGD), primerne za obdobje gospodarske recesije (ocenjevanje LGD za recesijo) (EBA/GL/2019/03; 6. marec 2019)
Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju izgube ob neplačilu (LGD), primerne za obdobje gospodarske recesije (ocenjevanje LGD za recesijo) (Uradni list RS, št. 46/19) 
Smernice o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti (EBA/GL/2017/16; 23. aprila 2018) 

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti (Uradni list RS, št. 43/18) 

   
Smernice o zmanjševanju kreditnega tveganja za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB) z lastnimi ocenami izgube ob neplačilu (LGD) (EBA/GL/2020/05; 6. maj 2020) 
Sklep o uporabi Smernic o zmanjševanju kreditnega tveganja za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB) z lastnimi ocenami izgube ob neplačilu (LGD) (Uradni list RS, št. 152/20) 
 
CEBS Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches (4 April 2006) /

EBA sklepi, priročniki in seznami

   
The EBA publishes follow-up Report on the use of machine learning for internal ratings-based models (04 August 2023) /
EBA updates timeline for the implementation of the IRB roadmap and publishes its final supervisory handbook for the validation of IRB rating systems (07 August 2023) /
EBA clarifies the use of COVID-19-impacted data for internal credit risk models (21 June 2022) /
 • List of public sector entities treated as exposures to regional governments, local authorities or central governments in accordance with Article 116(4) of Regulation (EU) 575/2013
 • List of EU regional governments and local authorities treated as exposures to central governments
 • in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) 575/2013
 • List of changes to risk weights or stricter criteria for exposures secured by immovable property
 • in accordance with Article 124(2) of Regulation (EU) 575/2013
 • List of changes to minimum LGD for retail exposures secured by residential or commercial immovable property in accordance with Article 164(5) of Regulation (EU) 575/2013
 • List of exposures referred to in Article 150(1)(g) and (h) to be treated according to Standardised Approach in accordance with Article 150(1) the Regulation (EU) 575/2013
 • List of types of physical collateral for which institutions can assume that the conditions referred to in points (a) and (b) of paragraph 6 of Article 199 of Regulation (EU) 575/2013 are met in accordance with Article 199(8) of Regulation (EU) 575/2013
 
     

ECB akti

   
ECB guide to internal models (February 2024)

ECB guide to internal models - Frequently asked questions (19 February 2024)
/

/


Guide to on-site inspections and internal model investigations (September 2018) /
     

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

   
EBA consults on amending the data collection for the benchmarking exercise in 2025 (18 January 2024) - javno posvetovanje do 27. marca 2024 /
EBA publishes final draft technical standards specifying the data collection for the benchmarking exercise in 2024 (5 June 2023) /
EBA consults on technical standards on the permanent and temporary uses of the IRB approach (26 June 2014)  /

 

 

Ostalo

   
EBA publishes annual assessment of banks’ internal approaches for the calculation of capital requirements (12 April 2024) /

EBA publishes Handbook on data submission for supervisory benchmarking (16 March 2023)

/
EBA issues Opinion to the European Commission on the proposed amendments to the EBA final draft RTS on IRB assessment methodology (14 December 2020) /
EBA issues Opinion regarding the European Commission’s intention to amend the EBA’s final draft RTS on economic downturn (31 August 2020) /
EBA: Opinion of the European Banking Authority on the treatment of credit insurance in the prudential framework (9 March 2020) /
ECB: Targeted Review of Internal Models (TRIM) - Project Report (April 2021) /
EBA publishes report on progress made on its roadmap to repair IRB models (9 July 2019) /
EBA Report on IRB modelling practices: Impact assessment for the GLs on PD, LGD and the treatment of defaulted exposures based on the IRB survey results (20 November 2017) /
EBA sets out roadmap for the implementation of the regulatory review of internal models (4 February 2016) /