Kreditno tveganje - Standardizirani in IRB pristop za izračun kapitalske zahteve

Standardizirani pristop

  SL EN

Delegirani akti

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2188 z dne 11. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opustitvijo kapitalskih zahtev za določene krite obveznice (UL L št. 310 z dne 25. oktobra 2017)

 

Izvedbeni tehnični standardi

   
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 z dne 7. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za kreditno tveganje v skladu s členom 136(1) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 24. decembra 2019
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2005 z dne 16. novembra 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 407 z dne 17. novembra 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2028 z dne 29. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 313 z dne 4. decembra 2019)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/634 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 105 z dne 25. aprila 2018)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 z dne 7. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za kreditno tveganje v skladu s členom 136(1) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 275 z dne 12. oktobra 2016)

 

 

EBA smernice ter pripadajoči BS sklepi

   
Smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem (EBA/GL/2019/01, 17. januar 2019)
Sklep o uporabi Smernic o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem (Uradni list RS, št. 27/19)

 

EBA sklepi in seznami

   
Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2016/C 266/05) (UL C št. 266 z dne 22. julija 2016) – neuradno konsolidirano besedilo z dne 17. avgusta 2017
 • Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2016/C 266/05) (2017/C 244/03) (UL C št. 244 z dne 28. julija 2017)
 • Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2016/C 266/05) (UL C št. 266 z dne 22. julija 2016)
List of public sector entities treated as exposures to regional governments, local authorities or central governments in accordance with Article 116(4) CRR (last updated 8 April 2021) /
List of EU regional governments and local authorities treated as exposures to central governments under Article 115(2) of Regulation (EU) 575/2013 (last updated 8 April 2021) /
List of changes to risk weights or stricter criteria for exposures secured by immovable property in accordance with Article 124(2) of the Regulation (EU) 575/2013 /
List of ECAIs in accordance with Article 18(3) of Regulation (EC) No 1060/2009 /
Sklep Komisije z dne 18. junija 2010 o izvzetju Banque de France iz uporabe Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L št. 154 z dne 19. junija 2010)BS seznami

   
Seznam subjektov javnega sektorja v RS, ki se obravnavajo v skladu s členom 116(4) Uredbe (EU) št. 575/2013 (zadnjič posodobljen 20. oktobra 2020)
Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

   
Final report on Draft Regulatory Technical Standards on the calculation of risk-weighted exposure amounts of CIUs under Article 132a(4) of the CRR (EBA/RTS/2021/14; 24 November 2021)

/

 

 

Pristop IRB

  SL EN

Regulativni tehnični standardi

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/930 z dne 1. marca 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo naravo, resnost in trajanje gospodarske recesije iz člena 181(1)(b) in člena 182(1)(b) navedene uredbe (UL L št. 204/1 z dne 10.6.2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2017/180 z dne 24. oktobra 2016 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev standardov za ocenjevanje referenčnih portfeljev in postopkov za izmenjavo ocen (UL L št. 29 z dne 3. februarja 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/72 z dne 23. septembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za dovoljenja za opustitev pri podatkih (UL L št. 10 z dne 14. januarja 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1556 z dne 11. junija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prehodno obravnavo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov v skladu s pristopom IRB (UL L št. 244 z dne 19. septembra 2015)  
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje – neuradno konsolidirano besedilo z dne 9. julija 2015
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/942 z dne 4. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (UL L št. 154 z dne 19. junija 2015)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

Izvedbeni tehnični standardi

   
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 18. aprila 2019
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/439 z dne 15. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 90 z dne 29. marca 2019)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/688 z dne 23. marca 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji, predlogami za poročanje in navodili za poročanje (UL L št. 124 z dne 18. maja 2018)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1486 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi s portfelji za primerjanje in navodili za poročanje (UL L št. 225 z dne 31. avgusta 2017)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in sveta (UL L št. 328 z dne 2. decembra 2016)

 

EBA smernice in pripadajoči sklepi

   
Smernice o ocenjevanju izgube ob neplačilu (LGD), primerne za obdobje gospodarske recesije (ocenjevanje LGD za recesijo) (EBA/GL/2019/03; 6. marec 2019)
Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju izgube ob neplačilu (LGD), primerne za obdobje gospodarske recesije (ocenjevanje LGD za recesijo) (Uradni list RS, št. 46/19) – v uporabi od 1. januarja 2021
Smernice o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti (EBA/GL/2017/16; 23. aprila 2018) 

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti (Uradni list RS, št. 43/18) – v uporabi od 1. januarja 2021

   
Smernice o zmanjševanju kreditnega tveganja za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB) z lastnimi ocenami izgube ob neplačilu (LGD) (EBA/GL/2020/05; 6. maj 2020) – v uporabi od 1. januarja 2022
Sklep o uporabi Smernic o zmanjševanju kreditnega tveganja za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB) z lastnimi ocenami izgube ob neplačilu (LGD) (Uradni list RS, št. 152/20) – v uporabi od 1. januarja 2022
 
CEBS Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches (4 April 2006) /

EBA sklepi in seznami

   
 • List of public sector entities treated as exposures to regional governments, local authorities or central governments in accordance with Article 116(4) of Regulation (EU) 575/2013
 • List of EU regional governments and local authorities treated as exposures to central governments
 • in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) 575/2013
 • List of changes to risk weights or stricter criteria for exposures secured by immovable property
 • in accordance with Article 124(2) of Regulation (EU) 575/2013
 • List of changes to minimum LGD for retail exposures secured by residential or commercial immovable property in accordance with Article 164(5) of Regulation (EU) 575/2013
 • List of exposures referred to in Article 150(1)(g) and (h) to be treated according to Standardised Approach in accordance with Article 150(1) the Regulation (EU) 575/2013
 • List of types of physical collateral for which institutions can assume that the conditions referred to in points (a) and (b) of paragraph 6 of Article 199 of Regulation (EU) 575/2013 are met in accordance with Article 199(8) of Regulation (EU) 575/2013
 
     

ECB akti

   
ECB guide to internal models (October 2019) /
Guide to on-site inspections and internal model investigations (September 2018) /
     

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

   
Discussion on machine learning for IRB models (EBA/DP/2021/04; 11 November 2021) /

Guidelines on Credit Risk Mitigation for institutions applying the IRB approach with own estimates of LGDs (EBA/GL/2020/05; 6 May 2020)

/

Implementing Technical Standards (ITS) package for 2021 benchmarking of internal models exercise (4 May 2020)

/
Final Report on Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 with regard to benchmarking of internal models (EBA/ITS/2019/03; 15 July 2019) /
Final Draft Regulatory Technical Standard on the specification of the assessment methodology for competent authorities regarding compliance of an institution with the requirements to use the IRB Approach in accordance with Articles 144(2), 173(3) and 180(3)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/RTS/2016/03; 21 July 2016) /
Final draft Regulatory Technical Standards on Assigning Risk Weights to Specialised Lending Exposures under Article 153(9) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) (EBA/RTS/2016/02; 13 June 2016) /
Consultative paper on Draft regulatory technical standards on the sequential implementation of the IRB Approach and permanent partial use under the Standardised Approach under Articles 148(6), 150(3) and 152(5) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR (EBA/CP/2014/10; 26 June 2014) /  

 

Ostalo

   
EBA Report  Results from the 2020 Credit Risk Benchmarking Report (15 March 2021) /
EBA issues Opinion to the European Commission on the proposed amendments to the EBA final draft RTS on IRB assessment methodology (14 December 2020) /
EBA: Opinion on the European Commission’s amendments relating to the final draft RTS on the specification of the nature, severity and duration of an economic downturn (31 August 2020) /
EBA: Opinion of the European Banking Authority on the treatment of credit insurance in the prudential framework (9 March 2020) /
Targeted Review of Internal Models (TRIM) - Project Report (April 2021) /
EBA Progress Report on the IRB Roadmap: Monitoring implementation, reporting and transparency (9 July 2019) /
EBA Report on IRB modelling practices: Impact assessment for the GLs on PD, LGD and the treatment of defaulted exposures based on the IRB survey results (20 November 2017) /
The EBA regulatory review of the IRB approach (4 February 2016) /
Opinion of the European Banking Authority on the implementation of the regulatory review of the IRB Approach (EBA/Op/2016/01; 4 February 2016) /