Licenciranje

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2580 z dne 17. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, in za določitev okoliščin, ki bi lahko ovirale učinkovito opravljanje nadzorniških funkcij pristojnih organov (UL L št. 335 z dne 29. decembra 2022) / /
  • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2580 z dne 17. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, in za določitev okoliščin, ki bi lahko ovirale učinkovito opravljanje nadzorniških funkcij pristojnih organov (UL L št. 10 z dne 12. januarja 2023)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2580 z dne 17. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, in za določitev okoliščin, ki bi lahko ovirale učinkovito opravljanje nadzorniških funkcij pristojnih organov (UL L št. 335 z dne 29. decembra 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2579  z dne 10. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo informacije, ki jih mora družba predložiti v vlogi za izdajo dovoljenja v skladu s členom 8a navedene direktive (UL L št. 335 z dne 29. decembra 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1151/2014 z dne 4. junija 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o informacijah za namen uradnega obveščanja pri uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev – neuradno konsolidirano besedilo z dne 29. decembra 2022 
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2403 z dne 16. avgusta 2022 o popravku Delegirane uredbe (EU) št. 1151/2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o informacijah za namen uradnega obveščanja pri uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (UL L št. 317 z dne 9. decembra 2022)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/192 z dne 20. oktobra 2021 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) št. 1151/2014 o informacijah za namen uradnega obveščanja pri uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (UL L št. 31 z dne 14. februarja 2022)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1151/2014 z dne 4. junija 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o informacijah za namen uradnega obveščanja pri uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (UL L št. 309 z dne 30. oktobra 2014)

 

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2581 z dne 20. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predložitvijo informacij v vlogah za izdajo dovoljenja za kreditne institucije (UL L št. 335 z dne 29. decembra 2022) - neuradno konsolidirano besedilo z dne 29. decembra 2022
  • Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/2581 z dne 20. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predložitvijo informacij v vlogah za izdajo dovoljenja za kreditne institucije (UL L št. 10 z dne 12. januarja 2023)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2581 z dne 20. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predložitvijo informacij v vlogah za izdajo dovoljenja za kreditne institucije (UL L št. 335 z dne 29. decembra 2022)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/461 z dne 16. marca 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s skupnimi postopki, obrazci in predlogami za posvetovalni postopek med zadevnimi pristojnimi organi za nameravane pridobitve kvalificiranih deležev v kreditnih institucijah, kot je navedeno v členu 24 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 72 z dne 17. marca 2017)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 926/2014 z dne 27. avgusta 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za uradna obvestila o uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 6. marca 2022
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/193 z dne 17. novembra 2021 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) št. 926/2014 v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki glede informacij, ki jih je treba uradno sporočiti pri uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (UL L št. 31 z dne 14. februarja 2022)

- Priloga I   -  Obrazec za predložitev uradnega obvestila o ustanovitvi podružnice ali spremembi podatkov o podružnici

 

- Priloga II  -  Obrazec za predložitev uradnega obvestila o ustanovitvi podružnice

 

- Priloga III -  Obrazec za poročanje o višini in sestavi kapitala ter kapitalskih zahtevah

 

- Priloga IV -  Obrazec za uradno obvestilo o spremembi, ki se nanaša na načrtovano prenehanje poslovanja podružnice

 

- Priloga V  -  Obrazec za predložitev uradnega obvestila o začetku opravljanja storitev

 
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 926/2014 z dne 27. avgusta 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za uradna obvestila o uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 254 z dne 28. avgusta 2014)

 

 

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev (Uradni list RS, št. 55/23 in 58/23 – popr.) - v uporabi od 18. julija 2023
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za statusna preoblikovanja  (Uradni list RS, št. 55/23 in 58/23 – popr.) - v uporabi od 18. julija 2023
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 82/22) v uporabi od 16. junija 2022
- Vprašalnik FAP
         -  Obvezna priloga vprašalnika FAP (nacionalne specifike)
Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (UL RS št. 50/17)                                                                                                                                                                 

- Seznam dokumentacije in informacij za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika

- Vprašalnik KVALI 
- Obrazec FIN 
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države (Uradni list RS, št. 73/15)

 

 

Smernice EBA, skupne smernice evropskih nadzornih organov (EBA, ESMA, EIOPA) in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o skupni metodologiji ocenjevanja za izdajo dovoljenja kot kreditni instituciji v skladu s členom 8(5) Direktive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12; 11. november 2021) 
Sklep o uporabi Smernic o skupni metodologiji ocenjevanja za izdajo dovoljenja kot kreditni instituciji v skladu s členom 8(5) Direktive 2013/36/EU (Uradni list RS, št. 49/22)  - v uporabi od 18. julija 2023
 - Obvestilo o začetku uporabe Sklepa o uporabi Smernic o skupni metodologiji ocenjevanja za izdajo dovoljenja kot kreditni instituciji v skladu s členom 8(5) Direktive 2013/36/EU 
Smernice o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2021/06; 2. julij 2021)  - v uporabi od 31. decembra 2021
 - Priloga I: Predloga matrike za ocenjevanje kolektivne primernosti članov upravljalnega organa
Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, št. 184/21) - v uporabi od 31. decembra 2021
Skupne smernice o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (JC/GL/2016/01; 20. december 2016)
Sklep o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (UL RS št. 34/17)

 

Akti ECB

  SL EN
ECB Vodnik o postopkih v zvezi s kvalificiranim deležem (Marec 2023)
ECB Vodnik o ocenjevanju sposobnosti in primernosti (December 2021)
ECB Vodnik o nadzorniškem pristopu h konsolidaciji bančnega sektorja (Januar 2021) /
ECB Vodnik za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence (marec 2018)                                                                                                   
ECB Vodnik za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence – Prošnje za pridobitev licence na splošno (Druga revidirana izdaja) (Januar 2019)
Izjave o varstvu podatkov:
- Postopek za ocenjevanje sposobnosti in primernosti
- Kvalificirani deleži
- Pravica do ustanavljanja pomembnih nadzorovanih subjektov na ozemlju druge sodelujoče države članice
- Pravica do ustanavljanja pomembnih nadzorovanih subjektov na ozemlju druge nesodelujoče države članice
- Postopek v zvezi z izdajanjem dovoljenj

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN
ESA Consultation paper on the system established by the European Supervisory Authorities for the exchange of information relevant to the assessment of the fitness and propriety of holders of qualifying holdings, directors and key function holders of financial institutions and financial market participants by competent authorities (JC 2023 77; 7 December 2023) /
EBA Final Report on Draft regulatory technical standards on the provision of information for the effective monitoring of the credit institution thresholds under Article 55(5) of Regulation (EU) 2019/2033 (EBA/RTS/2021/18; 20 December 2021) /
EBA Final draft amending Regulatory Technical Standards and Implementing Technical Standards on Passport Notifications under Articles 35, 36 and 39 of Directive 2013/36/EU (EBA/RTS/2020/06; EBA/ITS/2020/03; 18 June 2020)  /

 

 

Ostalo

  SL EN
EBA Peer Review follow-up report on prudential assessment of the acquisition of qualifying holdings (EBA/REP/2024/04; 12 February 2024)  /
ECB Statement on Licencing of crypto-asset activities (17 August 2022)  /
Joint ESA Report on the withdrawal of authorisation for serious breaches of AML/CFT rules (ESAs 2022 23; 31 May 2022) /
Opinion of the European Banking Authority on appropriate supervisory and enforcement practices for the process of authorising investment firms as credit institutions under Article 8a of Directive 2013/36/EU (EBA/Op/2021/08; 1 July 2021) /
EBA Report on the peer review of the RTS on the passport notifications (10 July 2018) /
ECB: Kaj je kvalificirani delež? (18. marec 2016)
ECB: Kaj je nadzor sposobnosti in primernosti? (18. marec 2016 (spremenjeno 22. marca 2019))
EBA Report On the peer review of the Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders (EBA/GL/2012/06) (16 June 2015) /