Operativno tveganje

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/959 z dne 14. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi opredelitve metodologije ocenjevanja, v skladu s katero pristojni organi institucijam dovolijo uporabo naprednih pristopov merjenja operativnega tveganja (UL L št. 169 z dne 6. julija 2018)
Delegirana uredba Komisije  (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje – neuradno konsolidirano besedilo z dne 9. julija 2015
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/942 z dne 4. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (UL L št. 165 z dne 19. junija 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

Smernice EBA ter pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice EBA o naprednem pristopu za merjenje operativnega tveganja (pristop AMA) – razširitve in spremembe (EBA/GL/2012/01) (6. januar 2012)                                                                                
Sklep o uporabi Smernic EBA o naprednem pristopu za merjenje operativnega tveganja (pristop AMA) – razširitve in spremembe (Uradni list RS, št. 47/15)
CEBS Guidelines on the management of operational risks in market-related activities (12 October 2010) /
CEBS Guidelines on operatinal risk mitigation techniques (22 December 2009) /
CEBS Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches (4 April 2006) / 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN

Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards

  • on establishing a risk taxonomy on operational risk that complies with international standards and a methodology to classify the loss events included in the loss data set based on that risk taxonomy on operational risk under Article 317(9) of Regulation (EU) 575/2013;
  • on specifying the condition of ‘unduly burdensome’ for the calculation of the annual operational risk loss under Article 316(3) of Regulation (EU) 575/2013;
  • on specifying how institutions shall determine the adjustments to their loss data set following the inclusion of losses from merged or acquired entities or activities under Article 321(2) of Regulation (EU) 575/2013.
(EBA/CP/2024/13; 6 June 2024)                                                                     
/
Consultation Paper on:
-    Draft Regulatory Technical Standards on the components of the Business indicator under Article 314(6)(a) of the CRR and the elements to be excluded from the Business Indicator under Article 314(6)(b) of the CRR 
-    Draft Implementing Technical Standards on the mapping of the Business Indicator components with corresponding supervisory reporting references under Article 314(7) of the CRR 
-    Draft Regulatory Technical Standards on the adjustments to the Business Indicator under Article 315(3)(a), (b) and (c) of the CRR  (EBA/CP /2024/05; 20 February 2024)
/
Consultation Paper on Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/637 on public disclosures by institutions of the information on operational risk under Article 446 of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/CP /2024/06; 20 February 2024)

Povezava na spletno stran s prilogami (predloge za razkritja – spremembe in čistopis; navodila za razkritja – spremembe in čistopis; prevajalna tabela med poročanjem in razkritji)
/

/


Consultation Paper on Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 on supervisory reporting under Article 430 (7) of Regulation (EU) No 575/2013 concerning operational risk ((EBA/CP /2024/07; 20 February 2024)

Povezava na spletno stran s prilogami (predloge za poročanje – spremembe in čistopis; navodila za poročanje – spremembe in čistopis)

/

/


 

 

Ostalo

  SL EN
EBA Report on the implementation of selected COVID-19 policies (EBA/REP/2021/02; 29 January 2021) – dodatna pojasnila v zvezi z implementacijo smernic glede COVID-19, v zvezi z obravnavo operativnih tveganj ter v zvezi s poročanjem in razkritji  /
Policy advice on the Basel III reforms: Operational risk (EBA-Op-2019-09b) (2 August 2019) /