Tržno tveganje, tveganje poravnave in CVA

Delegirani akti

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1578 z dne 20. aprila 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev zahtev za notranjo metodologijo ali zunanje vire, ki se uporabljajo v okviru notranjega modela tveganja neplačila za ocenjevanje verjetnosti neplačila in izgub ob neplačilu (UL št. L 193 z dne 1. avgusta 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1577 z dne 20. aprila 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izračun kapitalskih zahtev za tržno tveganje za pozicije iz netrgovalne knjige, izpostavljene valutnemu ali blagovnemu tveganju, in za obravnavo teh pozicij za namene regulativnih zahtev glede testiranja za nazaj ter zahteve po pripisu dobičkov in izgub v okviru alternativnega pristopa notranjih modelov (UL št. L 193 z dne 1. avgusta 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/424 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z alternativnim standardiziranim pristopom za tržno tveganje (UL L št. 84 z dne 11. marca 2021)

 

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/397 z dne 20. oktobra 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izračun mere tveganja za stresni scenarij (UL L št. 2024/397 z dne 29. januarja 2024)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2328 z dne 16. avgusta 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo eksotične osnovne instrumente in instrumente, ki nosijo preostala tveganja, za namene izračuna kapitalskih zahtev za preostala tveganja (UL L št. 308 z dne 29. novembra 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2257 z dne 11. avgusta 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo metode za izračun bruto zneskov skokovitega naraščanja neplačila za izpostavljenosti iz naslova dolžniških in lastniških instrumentov ter izpostavljenosti tveganju neplačila, ki nastanejo iz določenih izvedenih finančnih instrumentov, ter določitev hipotetičnih zneskov instrumentov, ki niso instrumenti iz člena 325w(4) Uredbe (EU) št. 575/2013 (UL L št. 299 z dne 18. novembra 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2058 z dne 28. februarja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o obdobjih likvidnosti za alternativni pristop notranjih modelov iz člena 325bd(7) (UL L št. 276 z dne 26. oktobra 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2059 z dne 14. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo tehnične podrobnosti testiranja za nazaj ter zahteve po pripisu dobičkov in izgub v skladu s členoma 325bf in 325bg Uredbe (EU) št. 575/2013 (UL L št. 276 z dne 26. oktobra 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2060 z dne 14. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo merila za ocenjevanje primernosti dejavnikov tveganja za modeliranje v skladu s pristopom notranjih modelov (IMA) in pogostost te ocene v skladu s členom 325be(3) navedene uredbe (UL L št. 276 z dne 26. oktobra 2022)
Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1622 z dne 17. maja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o nastajajočih tržnih in razvitih gospodarstvih (UL L št. 171 z dne 6. julij 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1622 z dne 17. maja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o nastajajočih tržnih in razvitih gospodarstvih (UL L št. 244 z dne 21. septembra 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/728 z dne 24. januarja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za postopke za izključitev poslov z nefinančnimi nasprotnimi strankami s sedežem v tretji državi iz kapitalske zahteve za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (UL L št. 123 z dne 18. maja 2018)
Delegirana  uredba Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) – neuradno konsolidirano besedilo z dne 26. junija 2020
 • Delegirana  uredba Komisije (EU) 2020/866 z dne 28. maja 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) Uredbe (EU) št. 575/2013 (UL L št. 201 z dne 25. junija 2020) 
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) (UL L št. 28 z dne 4. februarja 2016)
 • Delegirana  uredba Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje – neuradno konsolidirano besedilo z dne 9. julija 2015
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/942 z dne 4. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (UL L št. 165 z dne 19. junija 2015)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 530/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki dodatno opredeljujejo pomembne izpostavljenosti in pragove za notranje pristope k posebnemu tveganju v trgovalni knjigi (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 528/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja – neuradno konsolidirano besedilo z dne 2. junija 2016
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/861 z dne 18. februarja 2016 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 528/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja in o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (UL L št. 144 z dne 1. junija 2016)
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 528/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja (UL L št. 265 z dne 5. septembra 2014)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 528/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 526/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev približka razmika in omejenega števila manjših portfeljev za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 525/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev trga vrednotenja (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/453 z dne 15. marca 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi zahtevami glede poročanja za tržno tveganje - neuradno konsolidirano besedilo z dne 16. marca 2021
 • Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 z dne 15. marca 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi zahtevami glede poročanja za tržno tveganje (UL L št. 120 z dne 8. aprila 2021)
/
 • Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 z dne 15. marca 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi zahtevami glede poročanja za tržno tveganje  (UL L št. 106 z dne 26. marca 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/453 z dne 15. marca 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi zahtevami glede poročanja za tržno tveganje (UL L št. 89 z dne 16. marca 2021)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in sveta - neuradno konsolidirano besedilo z dne 6. marca 2023
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/348 z dne 19. januarja 2024 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 2024/348 z dne 8. marca 2024)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/313 z dne 15. decembra 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 46 z dne 14. februarja 2023)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/951 z dne 24. maja 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 174 z dne 30. junija 2022)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2017 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 424 z dne 26. novembra 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1971 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 412 z dne 19. novembra 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/439 z dne 15. februarja 2019 o spremembi izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 90 z dne 29. marca 2019)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/688 z dne 23. marca 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji, predlogami za poročanje in navodili za poročanje (UL L št. 124 z dne 18. maja 2018)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1486 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi s portfelji za primerjanje in navodili za poročanje (UL L št. 225 z dne 31. avgusta 2017)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in sveta (UL L št. 328 z dne 2. decembra 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 945/2014 z dne 4. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta - neuradno konsolidirano besedilo z dne 19. februarja 2020
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/2056 z dne 26. septembra 2023 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 945/2014 glede posodobitve seznama zadevnih ustrezno razpršenih indeksov v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 238 z dne 27. septembra 2023)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/125 z dne 29. januarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 945/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 24 z dne 30. januar 2020)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 945/2014 z dne 4. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 265 z dne 5. septembra 2014)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2197 z dne 27. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 1. oktobra 2023 
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1718 z dne 8. septembra 2023 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov, določenih v Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2197 v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 223 z dne 11. september 2023)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/249 z dne 17. februarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 57 z dne 18. februar 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2091 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 317 z dne 9. december 2019)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1580 z dne 19. oktobra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 263 z dne 22. oktobra 2018)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2197 z dne 27. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 313 z dne 28. novembra 2015)

 

 

Smernice EBA ter pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o merilih za uporabo vhodnih podatkov v modelu za merjenje tveganj iz člena 325bc Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2021/07; 13. julij 2021)
Sklep o uporabi Smernic o merilih za uporabo vhodnih podatkov v modelu za merjenje tveganj iz člena 325bc Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 162/2021)
Smernice o obravnavi strukturnih valutnih pozicij na podlagi člena 352(2) Uredbe (EU)št. 575/2013 (CRR) (EBA/GL/2020/09; 1. julij 2020)
Sklep o uporabi Smernic o obravnavi strukturnih valutnih pozicij na podlagi člena 352(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) (Uradni list RS, št. 152/2020)
Smernice o korekcijah modificiranega trajanja dolžniških instrumentov v skladu z drugim pododstavkom člena 340(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (4. januar 2017)
Sklep o uporabi Smernic o korekcijah modificiranega trajanja dolžniških instrumentov v skladu z drugim pododstavkom člena 340(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 4/2017)
Smernice EBA o kapitalski zahtevi za presežno tveganje neplačila in migracije (IRC) EBA/GL/2012/3 (16. maj 2012)
Sklep o uporabi Smernic EBA o kapitalski zahtevi za presežno tveganje neplačila in migracije (IRC) (Uradni list RS, št. 47/15)
Smernice EBA o tveganih vrednostih za izjemne situacije EBA/GL/2012/2 (16. maj 2012)
Sklep o uporabi Smernic EBA o tveganih vrednostih za izjemne situacije (Uradni list RS, št. 47/15)

 

 

ECB akti

  SL EN
ECB guide to internal models (February 2024)

ECB guide to internal models - Frequently asked questions (19 February 2024)
/

/


ECB Guide on assessment methodology (EGAM) Assessment methodology for the internal model method for calculating exposure to counterparty credit risk and the advanced method for own funds requirements for credit valuation adjustment risk (September 2020) /

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN

The EBA consults on draft technical standards on the specification of long and short positions under the derogations for market and counterparty risks (24 April 2024)

Consultation Paper- Draft Regulatory Technical Standards on the method for identifying the main risk driver of a position and for determining whether a transaction represents a long or a short position as referred to in Articles 94(3), 273a(3) and 325a(2) under Article 94(10) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/CP/2024/10; 24 April 2024)

/

/


Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 13.3.2024 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the assessment methodology under which competent authorities verify an institution’s compliance with the requirements to use internal models for market risk (C(2024) 1678 final; 13 March 2024) /

The EBA consults on draft technical standards on residual risk add-on hedges under the Fundamental Review of the Trading Book (1 February 2024)

Consultation on Regulatory Technical Standards on the exemption from the residual risk add-on own funds requirements for certain type of hedges (1 February 2024)

/
/


EBA consults on amending the data collection for the benchmarking exercise in 2025 (18 January 2024) /

EBA consults on targeted amendments to the prudent valuation framework (16 January 2024)
Consultation Paper - Amending Draft Regulatory Technical Standards on prudent valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) No 575/2013 (16 January 2024)

/
/

The EBA revises reporting requirements for market risk (11 January 2024)
Implementing Technical Standards on specific reporting requirements for market risk (11 January 2024)

/
/

The EBA consults on draft technical standards on market and counterparty credit risk as part of its roadmap for the implementation of the Banking Package in the EU (14 December 2023)

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards amending delegated regulations on profit and loss attribution requirements, risk factor modellability assessment, and the treatment of FX and commodity 
risk in the banking book (EBA/CP/2023/41; 14 December 2023)

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards amending Delegated Regulation on mapping of derivative transactions to risk categories, on supervisory delta formula for interest rate options and on 
determination of long or short positions in the Standardised Approach for Counterparty Credit Risk under Article 277(5) and Article 279a(3)(a) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation) (EBA/CP/2023/40; 14 December 2023)

/EBA consults on standards for assessing the materiality of extensions and changes to the new market risk internal models under the Fundamental Review of the Trading Book (29 November 2023)

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the conditions for assessing the materiality of extensions and changes to the use of alternative internal models and changes to the subset of the modellable risk factors referred to in Article 325bc under Article 325az(8)(a) of the CRR (EBA/CP/2023/36; 29 November 2023)

/

/


Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 20.10.2023 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the calculation of the stress scenario risk measure (C(2023) 6749 final; 20 October 2023) /

The EBA consults on technical standards to identify extraordinary circumstances to derogate from certain requirements in the area of market risk (3 August 2023)

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on extraordinary circumstances for continuing the use of an internal model or discarding certain back-testing overshootings under Article 325az(9) CRR (EBA/CP/2023/19; 3 August 2023)

/

/


EBA publishes final draft technical standards specifying the data collection for the benchmarking exercise in 2024 (5 June 2023) /
EBA consults on amendments to the reporting on the Fundamental Review of the Trading Book (21 March 2023) /
Consultation Paper on Guidelines on the treatment of CVA risk under the supervisory review and evaluation process (SREP) (EBA/CP/2015/21; 12 November 2015) /

 

 

Ostalo

  SL EN

EBA publishes annual assessment of banks’ internal approaches for the calculation of capital requirements (12 April 2024)

EBA report - Results from the 2023 market risk benchmarking exercise (EBA/REP/2024/06; april 2024)

/

/


EBA Peer Review finds credit valuation adjustment risk is overall supervised sufficiently and recommends some follow-up measures to further strengthen supervision (30 May 2023) /

EBA publishes Handbook on data submission for supervisory benchmarking (16 March 2023)
Handbook on supervisory benchmarking (16 March 2023)
Supervisory benchmarking exercises (16 March 2023)

/
/
/


EBA publishes a no-action letter on the boundary between the banking book and the trading book provisions (27 February 2023)

Opinion of the European Banking Authority on the application of the provisions relating to the boundary between trading book and banking book, and on the internal risk transfer between books as referred to in Article 3(6) of Regulation (EU) No 2019/876 (EBA/Op/2023/02; 27 February 2023)

Opinion of the European Banking Authority on the application of the new banking book-trading book boundary framework (EBA-2023-D-4211; 27 February 2023)

/

/

/
EBA updates the estimates of the impact of the implementation of Basel III and provides an assessment of its effect on the EU economy (4 December 2019)

 • Basel III reforms: Impact study and key recommendations macroeconomic assessment, credit valuation adjustment and market risk (4 December 2019)
 • Policy advice on the Basel III reforms on credit valuation adjustment (CVA) and market risk (EBA-Op-2019-15; 4 December 2019)
/
/
/