Ureditev notranjega upravljanja

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 604/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij – neuradno konsolidirano besedilo z dne 2. junija 2016
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/861 z dne 18. februarja 2016 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 528/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja in o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (UL L št. 144 z dne 1. junija 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 604/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (UL L št. 167 z dne 6. junija 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 527/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive (EU) št. 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki opredeljujejo vrste instrumentov, ki ustrezno odražajo kreditno kvaliteto institucije v okviru rednega poslovanja in so primerni, da se uporabljajo za namene variabilnih prejemkov (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

Sklepi Banke Slovenije in usmeritve

  SL EN
Smernice v zvezi s praksami na področju nagnjenosti k prevzemanju tveganj za banke in hranilnice (junij 2018)

Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15, 49/16, 68/17, 33/18, 81/18 in 45/19) – zadnja novela v uporabi od 30. 9. 2019

Usmeritve v zvezi z uporabo načela sorazmernosti pri izvajanju politik prejemkov (22. novembra 2016)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice organa EBA o zunanjem izvajanju (EBA/GL/2019/02; 25. februar 2019) – v uporabi od 30. 9. 2019
Sklep o uporabi Smernic o zunanjem izvajanju (Uradni list RS, št. 45/2019) – v uporabi od 30. 9. 2019
Priporočila organa EBA o oddajanju v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku (EBA/REC/2017/03; 28. marec 2018) – v uporabi do 30. 9. 2019
Sklep o uporabi Priporočil o oddajanju v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku (Uradni list RS, št. 37/2018) – v uporabi do 30. 9. 2019 /
Smernice o notranjem upravljanju (EBA/GL/2017/11; 21. marec 2018)
Sklep o uporabi Smernic o notranjem upravljanju (Uradni list RS, št. 33/18)
Smernice o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2015/22; 27. junij 2016)
Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 53/16)
Smernice o primerjavi prejemkov (EBA/GL/2014/08; 16. julij 2014)
Sklep o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov (Uradni list RS, št. 53/16
Smernice o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki (EBA/GL/2014/07; 16. julij 2014)
Sklep o uporabi Smernic o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki (Uradni list RS, št. 53/16)
Smernice organa EBA o veljavni nominalni diskontni stopnji za variabilne prejemke (EBA/GL/2014/01; 27. marec 2014)
CEBS Guidelines on Outsourcing (14 December 2006) – v uporabi do 30. 9. 2019 /

 

Akti ECB

  SL EN
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/2218 z dne 20. novembra 2015 o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije (ECB/2015/38) (UL L št. 314 z dne 1. decembra 2015)

 

Ostalo

  SL EN
EBA Report on high earners data as of end 2017 (11 March 2019) /
ECB pismo za vodstvo pomembnih bank: Politika variabilnih prejemkov (9. januar 2019)
EBA Report on Benchmarking of remuneration practices at the European Union level and data on high earners (data as of end 2016) (10 April 2018) /
EBA Review of the application of the principle of proportionality to the remuneration provisions in directive 2013/36/EU (EBA-Op-2016-20; 21 November 2016) /
EBA Report on the Benchmarking of diversity of practices (EBA-Op-2016-10; 8 July 2016) /
Opinion of the European Banking Authority on the application of the principle of proportionality to the remuneration provisions in Directive 2013/36/EU (EBA/Op/2015/25; 21 December 2015) /