Seznam storitev - Kreditne institucije držav EGP v Sloveniji

SEZNAM DEJAVNOSTI, ZA KATERE VELJA MEDSEBOJNO PRIZNAVANJE

1. Sprejemanje vlog in drugih vračljivih sredstev.

2. Posojanje, ki med drugim vključuje: potrošniški kredit, kreditne pogodbe v zvezi z nepremičninami, odkup terjatev z regresom ali brez njega, financiranje komercialnih poslov (vključno s forfetiranjem).

3. Finančni zakup.

4. Plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) oz. Prilogi I Direktive 2015/2366/EC

5. Izdajanje in upravljanje drugih plačilnih sredstev (npr. potovalni čeki in bančne menice), če takšna dejavnost ni zajeta v točki 4.

6. Izdajanje garancij in drugih jamstev ter prevzemanje obveznosti.

7. Trgovanje za svoj račun ali za račun strank z: 

(a)  instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdila o vlogah itd.);

(b) tujo valuto;

(c) finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami;

(d) valutnimi in obrestnimi instrumenti;

(e) prenosljivimi vrednostnimi papirji.

8. Sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev. 

9. Svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi družb.

10. Denarnoposredniški posli

11. Upravljanje s portfeljem naložb in svetovanje.

12. Hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji.

13. Kreditne bonitetne storitve.

14. Oddajanje sefov.

15. Izdajanje elektronskega denarja.

M. Storitve povezane s finančnimi instrumenti, kot so opredeljene v Prilogi I Direktive 2014/65/ES (MiFIDII)