Prenos PAD v slovensko zakonodajo

1. julija 2016 je bila v Uradnem listu RS objavljena novela Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-E), ki v nacionalno zakonodajo prenaša Direktivo 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (PAD). ZPlaSS-E in na njegovi podlagi izdan Sklep Banke Slovenije o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa (Sklep) se pričneta uporabljati 18. septembra 2016.

ZPlaSS-E s ciljem prenosa določb PAD (katere vsebina je bila predstavljena na 2. seji Nacionalnega sveta za plačila, načrtovana implementacija pa na 4. seji Nacionalnega sveta za plačila) vsebuje tri nove vsebinske sklope. V prvi sklop so umeščeni ukrepi za zagotavljanje preglednosti in primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi. V ta namen bodo morali vsi ponudniki plačilnih storitev (i) potrošnikom brezplačno zagotoviti dokument z informacijami o nadomestilih glede najbolj reprezentativnih storitev, povezanih s plačilnim računom, in glosar oziroma seznam standardiziranih izrazov, povezanih s plačilnimi storitvami, ki jih ponujajo v okviru svojega poslovanja, (ii) vsaj enkrat letno zagotoviti obračun vseh zaračunanih nadomestil, povezanih s plačilnim računom, (iii) v pogodbah s potrošniki in pri oglaševanju uporabljati standardizirane izraze s seznama s standardizirano terminologijo za tiste storitve, ki jih ponujajo v okviru svojega poslovanja, in (iv) obveščati potrošnika o možnostih sklepanja ločene pogodbe za odprtje plačilnega računa od pogodb za zagotavljanje drugih storitev.

V drugi sklop novih določb ZPlaSS sodi ureditev poenostavljenega postopka zamenjave plačilnega računa in s tem povezanih nadomestil ter odgovornosti ponudnika plačilnih storitev, ki je udeležen v predmetnem postopku, za pravilno izvedbo zamenjave plačilnega računa.

V tretjem sklopu določb ZPlaSS-E, povezanih z implementacijo PAD, je s ciljem zagotovitve finančne vključenosti urejen dostop potrošnikov do osnovnega plačilnega računa, ki ga bodo kot obliko transakcijskega računa pod nediskriminatornimi pogoji dolžne zagotavljati vse banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodijo transakcijske račune potrošnikov.

Banke in hranilnice bodo lahko zavrnile prošnjo za odprtje osnovnega računa le v nekaterih izjemnih primerih, med drugim npr. če bo potrošnik že imel odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

Ureditev osnovnega plačilnega računa v ZPlaSS-E, ki obsega tudi nabor storitev, vključenih v osnovni plačilni račun, dopolnjuje že omenjeni Sklep. Ta določa najvišje število transakcij za izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih obremenitev in izvrševanje domačih in čezmejnih kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi, za katere bo lahko banka ali hranilnica zaračunavala le primerno mesečno nadomestilo, na skupno osem na mesec. Sklep je določil tudi način izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa in nadomestila v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti iz okvirne pogodbe za dostop do osnovnega plačilnega računa (primerno nadomestilo).

Primerno nadomestilo je različno določeno za dve kategoriji uporabnikov osnovnega plačilnega računa, in sicer: za finančno najbolj ranljive, tj. upravičence do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, ter za vse ostale potrošnike. Finančni položaj potrošnika (npr. nizki dohodki) namreč lahko v veliki meri vpliva na njegovo sposobnost, da pri banki ali hranilnici odpre transakcijski račun in plačuje nadomestila, povezana z odprtjem in vodenjem plačilnega računa, kar lahko vodi v finančno izključenost. Višina primernega nadomestila za finančno ranljive potrošnike bo lahko znašala mesečno največ 0,80% osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke (danes 2,31 evra), oziroma za vse ostale potrošnike mesečno največ 1,60% osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke (danes 4,62 evra).