Obrestne mere v poslovnih bankah

Obrestne mere v poslovnih bankah

Povprečne deklarirane obrestne mere bank, vezane na tolarsko revalorizacijsko klavzulo.

Osveženo 29.01.2007

 december 2006
 rn
POSOJILA 
Kratkoročna posojila za tekoče poslovanje gospodarstvu-7,1
Potrošniška posojila prebivalstvu-6,8
Dolgoročna posojila za osnovna sredstva gospodarstvu3,96,3
Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo prebivalstvu3,15,5
VLOGE
Vloge na vpogled-0,2
Vloge, vezane do 30 dni-2,1
Vloge, vezane od 31 do 90 dni-2,7
Vloge, vezane od 91 do 180 dni-2,7
Vloge, vezane od 181 dni do 1 leto-2,7
Vloge, vezane nad 1 leto

0,3

2,7

 

Povprečne deklarirane obrestne mere bank za devizne vloge v EUR

 

december 2006

obrestne mere v % p.a.r
Vloge na vpogled0,5
Vezane vloge2,3

 

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb finančne statistike