Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po dejavnostih domačih družb

Neposredne naložbe tujcev v Sloveniji po dejavnostih domačih družb 2021-2022

Stanja konec leta v milijonih EUR
Datum preseka: 30.06.2023
 

  
 
31.12.2021 31.12.2022
Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti
šifra področja dejavnosti (SKD 2008) naziv področja dejavnosti (SKD 2008) Imetja Obveznosti Imetja Obveznosti
    1=2-3+4 2 3 4 1=2-3+4 2 3 4
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 27,1 10,5 0,1 16,7 25,7 9,4 0,4 16,7
B Rudarstvo 56,1 -11,4 - 67,5 55,7 -11,9 - 67,6
C Predelovalne dejavnosti 5.876,5 6.044,9 1.796,3 1.627,9 6.630,0 6.571,6 1.778,5 1.836,9
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 496,6 416,2 25,4 105,8 639,4 452,3 65,4 252,5
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 78,5 78,3 5,0 5,2 86,7 88,3 4,7 3,0
F Gradbeništvo 219,9 172,3 14,9 62,6 260,7 199,1 17,4 79,0
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 3.673,4 3.138,7 893,8 1.428,5 3.845,2 3.362,8 963,1 1.445,5
H Promet in skladiščenje 328,5 381,1 92,9 40,4 379,0 413,2 78,1 43,9
I Gostinstvo 143,5 117,9 29,3 54,9 150,7 120,1 35,1 65,7
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 1.090,4 763,0 108,4 435,8 1.206,0 830,0 120,8 496,7
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 4.131,5 4.079,1 221,3 273,7 4.162,0 4.233,9 401,6 329,7
L Poslovanje z nepremičninami 1.109,7 888,8 44,2 265,1 1.170,3 977,8 71,9 264,4
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 902,5 682,8 110,7 330,5 876,0 664,0 130,7 342,7
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 127,4 70,5 15,5 72,5 130,3 71,3 14,8 73,8
P Izobraževanje 1,3 - - 1,3 0,6 - - 0,6
Q Zdravstvo in socialno varstvo 21,7 13,5 4,1 12,3 38,8 19,0 - 19,7
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 33,0 13,3 - 19,7 32,6 17,5 - 15,1
S Druge dejavnosti 20,0 20,7 0,7 - 19,7 22,9 3,2 -
n Nerazvrščeno 440,3 440,3 - - 490,3 490,3 - -
  SKUPAJ 18.778,1 17.320,6 3.362,7 4.820,3 20.199,7 18.531,7 3.685,6 5.353,7