Razkritja, revizija in poslovne knjige

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN

Smernice o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti ( EBA/GL/2018/10; 17. december 2018)

 

    Priloga: Predloge za razkritja nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (v datoteki XLSX)

 

/

 

Sklep o uporabi Smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (Uradni list RS, št. 38/19)
Smernice o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital (EBA/GL/2018/01; 16. januar 2018)
Sklep o uporabi Smernic o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital (Uradni list RS, št. 11/18)

Smernice o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2016/11; 4. avgust 2017)

Sklep o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 50/17)
Smernice o komunikaciji med pristojnimi organi, ki nadzorujejo kreditne institucije, ter zakonitimi revizorji in revizijskimi družbami, ki izvajajo obvezno revizijo kreditnih institucij (EBA/GL/2016/05; 7. november 2016)
Sklep o uporabi Smernic o komunikaciji med pristojnimi organi, ki nadzorujejo kreditne institucije, ter zakonitimi revizorji in revizijskimi družbami, ki izvajajo obvezno revizijo kreditnih institucij (Uradni list RS, št. 75/16)
Smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2014/14; 23. december 2014)
Sklep o uporabi Smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 47/15)

 

Sklepi in navodila Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 72/17)
Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic – neuradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 69/17, št. 73/19 in 78/20)

- Izkaz finančnega položaja

- Konsolidirani izkaz finančnega položaja

- Izkaz poslovnega izida (v uporabi najpozneje od 30. junija 2020)

 
- Izkaz poslovnega izida (še v uporabi najkasneje do 29. junija 2020)
- Konsolidirani izkaz poslovnega izida (v uporabi najpozneje od 30. junija 2020)  
- Konsolidirani izkaz poslovnega izida (še v uporabi najkasneje do 29. junija 2020)

- Izkaz vseobsegajočega donosa

- Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa

- Izkaz denarnih tokov (po neposredni metodi oz. različici I.)

- Izkaz denarnih tokov (po posredni metodi oz. različici II.)

- Izkaz sprememb lastniškega kapitala

- Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala

- Posredniško poslovanje  (poslovanje s strankami)

- Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z investicijskimi storitvami in posli (poslovanje s strankami)

Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 3. decembra 2019 (objavljeno 6. decembra 2019; v uporabi od 30. junija 2020, razen določb, ki se začnejo uporabljati 31. decembra 2019) /
  • Obvestilo o začetku uporabe določb iz 4. točke Navodila za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 3. decembra 2019 (objavljeno 29. maja 2020)
/
Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 26. septembra 2018 (neuradno prečiščeno besedilo z dne 28. januarja 2019; z izjemo nekaterih določb v uporabi še do 29. junija 2020) /

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
Consultation Paper - Draft Implementing Technical Standards on disclosure and reporting of MREL and TLAC (EBA-CP-2019-14; 22. november 2019) /
Consultation Paper - Draft Implementing Technical Standards on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA-CP-2019-09; 16 October 2019)                       /

 

Ostalo

  SL EN

EBA Report on assessment of institutions' Pillar 3 disclosures (EBA/Rep/2020/09; 02 March 2020)

/