Delež kapitala za upravljanje tveganj

FC razpolagajo z ustreznim in sorazmernim deležem kapitala za upravljanje tveganja, ki ga ustrezna izmenjava zavarovanja s premoženjem ne krije. Obveznost velja od 1. 1. 2014 in je opredeljena v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (Uradni list EU, št. L 176/2013; v nadaljevanju CRR). Skladno z 271.-311. členom CRR mora vsaka FC izračunavati vrednost izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke (ang. counterparty credit risk; CCR) in skladno s 381.-386. členom CRR za posle z IFI OTC brez kliringa preko CCP tudi kapitalske zahteve za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (ang. credit valuation adjustment; CVA).