Kliring

Obveznost kliringa preko CCP je določena v 4. in 4.a členu EMIR in velja za pogodbe o IFI OTC, ki se nanašajo na razred, za katerega velja obveznost kliringa, in ki so sklenjene s strani FC+ oziroma NFC+, in sicer med:

 • dvema FC+;
 • FC+ in NFC+;
 • dvema NFC+;

(pri čemer se upoštevajo tudi pogodbe s subjekti iz tretje države, za katere bi veljala obveznost kliringa oziroma če bi pogodba imela učinek v EU). 
Navedeno pomeni, da za pogodbe, sklenjene s FC- ali NFC- oziroma med dvema FC- ali NFC- obveznost kliringa ne velja.

Skladno s 6. členom EMIR je ESMA vzpostavila javni register (z objavo na spletnih straneh) z razredi tistih IFI OTC, za katere velja obveznost kliringa.

 Obveznosti kliringa so bile na podlagi RTS 2015/2205 najprej veljati za obrestne IFI OTC, kot so določeni v Prilogi I navedenega RTS (ob upoštevanju najdaljše minimalne preostale zapadlosti iz 4. člena navedenega RTS) ter delegiranega akta 751/2017, in sicer skladno z razdelitvijo nasprotnih strank v naslednje kategorije:

 • kategorija 1: klirinški člani - 21. junija 2016;
 • kategorija 2: tiste FC+ in alternativni investicijski skladi, ki so del skupine, katerih povprečna vrednost ob koncu meseca za neporavnani bruto osnovni znesek izvedenih finančnih instrumentov, za katere se ne izvaja centralni kliring za mesec januar, februar in marec 2016, več kot 8 milijard EUR: 21. decembra 2016;
 • kategorija 3: ostale FC+ in alternativni investicijski skladi, ki so NFC+: 21. junija 2019;
 • kategorija 4: ostale NFC+: 21. decembra 2018.

Če se sklene pogodba med nasprotnima strankama iz različnih kategorij, začne veljati obveznost kliringa na poznejšega izmed datumov.

V primeru odobritve odstopanja s strani pristojnega organa ob sklenitvi posla z nasprotno stranko iz tretje države, ki je vključena v isto konsolidacijsko poročilo in ob pogoju, da se za obe nasprotni stranki uporabljajo ustrezni centralizirani postopki za ovrednotenje, merjenje in kontrolo tveganj, in nista nasprotni stranki iz četrte kategorije, obveznost kliringa začne veljati 30. junija 2025, če ni bil sprejet sklep o enakovrednosti (v skladu z drugim odstavkom 13. člena EMIR) v zvezi z zadevno tretjo državo.

Obveznost kliringa za pogodbe, ki se nanašajo na razred izvedenih finančnih instrumentov OTC, začne veljati od 18. februarja 2022, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

 • obveznost kliringa ni bila sprožena do 18. februarja 2021;
 • pogodbe so prenovljene zgolj z namenom zamenjave nasprotne stranke s sedežem v Združenem kraljestvu z nasprotno stranko s sedežem v državi članici.

FC je FC+ in NFC je NFC+ (FC oziroma NFC presega prag kliringa in zanjo velja obveznost kliringa za prihodnje pogodbe z IFI OTC, kar mora vzpostaviti v roku štirih mesecev od obvestitve pristojnega nadzornega organa) takrat, ko skupna povprečna pozicija ob koncu meseca (na individualni ravni oziroma ravni skupine) za zadnjih 12 mesecev za posamezne razrede IFI OTC presega enega izmed naslednjih pragov kliringa, določenih glede na razred IFI (10. člen EMIR in 11. člen RTS 149/2013):

 • 1 milijarda EUR kreditni IFI OTC
 • 1 milijarda EUR lastniški IFI OTC
 • 3 milijarde EUR obrestni IFI OTC
 • 3 milijarde EUR valutni IFI OTC
 • 4 milijarde EUR blagovni IFI OTC
 • 3 milijarde EUR druge pogodbe o IFI OTC

V izračun morajo biti vključene vse pogodbe z IFI OTC, sklenjene s strani nasprotnih strank ali nasprotnih strank skupine (ne glede na sedež družbe v EGP). Prav tako morajo biti v izračun vključene transakcije znotraj skupine (ki sicer predstavljajo izjemo).

Če FC presega prag kliringa za eno izmed razredov IFI OTC, mora opravljati kliring za vse razrede IFI OTC, ne glede na to, da tega pragu FC ni presegla. Medtem ko NFC, ki presega prag kliringa opravlja kliring le za tiste razrede IFI OTC, kjer dejansko preseže navedeni prag kliringa.

FC so dolžne prvi izračun preseganja praga kliringa opraviti na dan uveljavitve EMIR Refit, torej 17. 6. 2019, in nato vsako leto. Vse FC+ so dolžne takoj, ko za njih pričnejo veljati obveznosti kliringa (torej ob odločitvi, da praga kliringa ne bodo izračunavale ali ob preseganju enega izmed navedenih pragov, in sicer prvič na dan uveljavitve EMIR Refit) o tem obvestiti pristojnega nadzornika (torej v primeru bank Banko Slovenije) in ESMA ne glede na to, če je za njih predhodno obveznost kliringa že veljala. FC-, ki postanejo FC+ morajo v roku 4 mesecev po omenjenem obveščanju pričeti opravljati kliring za vse razrede IFI OTC. Prav tako tudi FC+, ki pristojnemu nadzorniku dokaže, da praga kliringa več ne presega, postane FC- in zanjo obveznosti kliringa ne veljajo več.

Obrazec za obveščanje ESMA o izračunu preseganja praga kliringa je dostopen na naslednjem naslovu:  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/refit_notification_-_clearing_threshold_-_fcs_nfcs.xlsx  
Obrazec je potrebno posredovati v elektronski obliki posredovati na naslov: EMIR-notifications@esma.europa.eu
Banke za namen obveščanja Banke Slovenije uporabijo enak obrazec in ga posredujejo na naslov: emir@bsi.si
Nasprotne stranke, ki so del skupine, obrazec posredujejo ESMA le enkrat za celotno skupino. Enake podatke morajo banke v skupini predložiti tudi vsem posameznim pristojnim organom, torej tudi Banki Slovenije.

Obveznost kliringa velja tako za sklenitev pogodb oziroma njihovo prenovo (vendar le ob nastopu obveznosti kliringa in ne več za nazaj kot je to veljalo pred EMIR Refit).

NFC lahko iz izračuna praga kliringa izloči pogodbe z IFI OTC, ki zmanjšujejo tveganje, neposredno povezano s poslovno dejavnostjo ali dejavnostjo zakladniškega financiranja NFC ali skupine; te pogodbe morajo izpolnjevati pogoje iz 10. člena RTS 149/2013 in gre za naslednje aktivnosti:

 • pokrivanje tveganja iz običajnega poslovanja;
 • pokrivanje tveganja iz običajnega poslovanja, ki nastopi kot posledica nihanj obrestnih mer, stopenj inflacije, deviznih tečajev ali kreditnega tveganja;
 • zavarovalne pogodbe (ang. hedging contracts).

Z namenom ureditve dostopa do CCP vsem udeležencem na trgu RTS 149/2013 v II. poglavju opredeljuje posredno ureditev kliringa preko klirinškega člana.