Poročanje repozitorijem

Obveznost poročanja repozitorijem sklenjenih poslov velja za vse pogodbe o IFI (sklenjene na reguliranem trgu in izven njega) skladno z 9. členom EMIR, in sicer je potrebno zagotoviti poročanje v repozitorij sklenjenih poslov o podrobnostih vseh pogodb o IFI, in sicer najpozneje naslednji delovni dan po sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe.

Poročanje lahko poteka preko tretje osebe, pri čemer morajo nasprotne stranke in CCP zagotoviti, da pri poročanju o podrobnostih pogodb ne prihaja do podvajanja.

Nasprotna stranka lahko izbere repozitorij, ki ima dovoljenje oziroma je priznan s strani ESMA in ki sprejema tipe pogodb, ki jih morata nasprotni stranki poročati. Seznam repozitorijev je objavljen na spletni strani ESMA.

Oblika in način poročanja repozitoriju je navedena v ITS 1247/2012 in ITS 2017/105 ter RTS 148/2013 in RTS 2017/104.

Sprememba EMIR Refit je z dnem 18. 6. 2020 prinesla dodatne obveznosti za FC glede odgovornosti pri poročanju IFI OTC poslov, sklenjenih z NFC-. NFC- je dolžna FC predložiti vse ustrezne podatke v povezavi z IFI OTC posli, medtem ko FC prevzame odgovornost in pravno zavezo poročati podrobnosti poslov v imenu obeh nasprotnih strank in zagotavljati točnost poročanih podatkov (NFC- mora zagotoviti in je pravno odgovorna za točnost podatkov, za katere ni razumno pričakovati, da jih FC ima). NFC- lahko kljub temu obvesti FC, da bo sama poročala posle, pri čemer FC za njihovo poročanje ni več odgovorna. Prav tako za NFC- poročanje ob sklenitvi posla s subjektom iz tretje države, ki bi se smatral za FC v EU, ne bo več obvezno, če v tej državi veljajo ustrezni režimi ekvivalence glede poročanja.

EMIR Refit je prinesla tudi izjemo iz obveznosti poročanja poslov z IFI OTC za transakcije znotraj skupine, pri katerih je vsaj ena izmed nasprotnih strank NFC (ne glede na to, če presega prag kliringa in ne glede na to, če ima sedež v EU), pod pogoji:

  • da sta obe nasprotni stranki v celoti vključeni v isto konsolidacijo;
  • da sta obe nasprotni stranki predmet ustrezne centralizirane ocene tveganj, merjenj in postopkov kontrole;
  • da matična družba ni FC.

O uveljavljanju izvzetja so nasprotne stranke dolžne svojim pristojnim nadzornim organom posredovati uradno obvestilo, ki ne velja le v primeru, če se pristojni nadzornik v roku treh mesecev odloči, da se z izpolnjevanjem pogojev glede izvzetja ne strinja.