Spremembe evropske zakonodaje na področju plačil

Zakonodajo na ravni Evropske unije na področju plačil zaznamujejo dokončen pričetek uporabe Uredbe o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije, spremembe pravnih aktov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter implementacija prenovljene Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu v pravne rede držav članic.

19. maja 2015 je bila v Uradnem listu EU objavljena Uredba o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije, katere osrednji predmet so pravila glede medbančnih provizij, poleg tega pa Uredba ureja tudi poslovna pravila v povezavi z vsemi kategorijami transakcij s plačilnimi karticami (več o sami vsebini Uredbe si lahko preberete v 4. številki E-novic). Uredba je v veljavo stopila 8. junija 2015, pri tem pa so se nekatere določbe že začele uporabljati 9. decembra 2015 (npr. določbe glede omejitve višine medbančnih provizij, ki jih banke pridobiteljice, s katerimi imajo trgovci sklenjene pogodbe glede sprejemanja plačilnih kartic, plačujejo bankam izdajateljicam plačilnih kartic), 9. junija 2016 pa so pričele veljati še ostale določbe glede nekaterih poslovnih pravil, povezanih s kartičnim poslovanjem (npr. določba, ki prepoveduje obstoj pravil, ki bi banke izdajateljice kartic omejevale, da bi na eni plačilni kartic združili dve ali več plačilnih blagovnih znamk).

Na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma sta bili 5. junija 2015 v Uradnem listu EU objavljeni četrta Direktiva o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter nova Uredba o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev – oba akta skupaj predstavljata prenovljen in dopolnjen zakonodajni okvir EU na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in se bosta prek implementacije z nacionalno zakonodajo oziroma neposredno uporabljala od 26. junija 2017. Namen direktive je odprava nekaterih nejasnosti prejšnje ureditve in zagotovitev večje usklajenosti pravil v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorizma v različnih državah članicah.

Poudarek je na t. i. tveganjem prilagojenem pristopu (angl. risk-based approach), upošteva pa tudi najnovejša priporočila mednarodnega organa za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma (FATF).

Direktiva je v veljavo stopila 26. junija 2015, države članice pa morajo sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z njo, pred 26. junijem 2017. Predmetna direktiva bo v slovenski pravni red sicer implementirana z novim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, predlog katerega je Vlada Republike potrdila na svoji 94. redni seji dne 30. junija 2016. Ob tem je potrebno dodati še, da je Evropska komisija 5. julija 2016 v povezavi z izvajanjem akcijskega načrta za krepitev boja proti financiranju terorizma iz februarja 2016 že predlagala spremembe predmetne direktive.

Največ novosti na področju plačil pa prinaša prenovljena Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (t.i. PSD2), ki je bila v Uradnem listu EU objavljena 23. decembra 2015. Ta je bila pripravljena kot odziv na spremembe, do katerih je v zadnjih letih prišlo na trgu plačilnih storitev. Glavne novosti so strožja določitev izjem (tj. storitev, ki so izvzete iz uporabe direktive oziroma za opravljanje teh ni treba pridobiti ustreznega dovoljenja pristojnega organa), ureditev novih storitev in statusa novih akterjev na trgu (t. i. tretji ponudniki storitev, ki ponujajo storitve odreditve plačil in zagotavljanja informacij o računih), izboljšano sodelovanje in izmenjava informacij med organi ter uvedba strožjih varnostnih zahtev za elektronska plačila. Glavni cilji nove direktive pa so prispevati k izboljšanju integracije in učinkovitosti evropskega trga plačil, izboljšati varnost plačil in zaščito potrošnikov pred goljufijami, možnimi zlorabami in drugimi incidenti, zagotoviti enotnost pogojev delovanja ponudnikov plačilnih storitev ter spodbujati cenovno ugodnost plačil. Direktiva je stopila v veljavo 13. januarja 2016, države članice pa morajo sprejeti in objaviti predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 13. januarjem 2018.