Interni bonitetni sistem Banke Slovenije (ICAS BS)

Banka Slovenije je razvila interni bonitetni sistem ICAS BS za dodeljevanje bonitetnih ocen dolžnikom iz nefinančnega sektorja, ki ga nasprotne stranke od 7. 1. 2013 dalje lahko uporabljajo za ugotavljanje primernega finančnega premoženja za zavarovanje posojil Evrosistema. Svet ECB je na seji 19. 12. 2012 potrdil ICAS BS kot primeren ECAF bonitetni sistem. ECB ga je objavila na svoji spletni strani na seznamu primernih bonitetnih virov

ICAS BS ocenjuje nefinančne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) oddale pravilne računovodske izkaze vsaj za zadnji dve leti. Nova in mikro podjetja so iz ocene izključena, pri čemer je velikost opredeljena na podlagi sredstev, prihodkov in števila zaposlenih.

Za ocenjevanje nefinančnih družb se v odvisnosti od njihove velikosti (velika podjetja, SME) uporabljata dva modela, pri čemer je velikost podjetja določena z višino sredstev in prihodkov in ni enaka opredelitvi iz ZGD-1.

Ocenjevanje nefinančnih družb poteka v dveh fazah: 

  • Prva faza temelji na statističnem modelu za ocenjevanje verjetnosti neplačila, pri čemer se upošteva kazalnike donosnosti, financiranja, denarnega toka, likvidnosti, dolgoročne plačilne sposobnosti in rasti. Poleg tega se upošteva tudi razvrstitev podjetja v skupine od A do E na podlagi ocene in vrednotenja dolžnikove sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do banke na podlagi Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij, zgodovina neplačil in podatek o blokadah transakcijskih računov. Kalibracija modela je izvedena ob upoštevanju makro napovedi po gospodarskih panogah, zgruženih v štiri skupine.
  • V drugi fazi se izdela kvalitativna ocena zunanjih dejavnikov, in sicer tržnega položaja podjetja, upravljanja, plačilne discipline in vpliva skupine povezanih oseb. 

Seznam ocenjenih in za zavarovanje posojil Evrosistema primernih dolžnikov Banka Slovenije posreduje bankam.