Uporaba finančnega premoženja

Seznam primernega tržnega finančnega premoženja je objavljen na spletni strani ECB.  Za netržno finančno premoženje ne obstaja vnaprej objavljen seznam.

Nasprotna stranka uvrsti primerno domače finančno premoženje v sklad pri Banki Slovenije tako, da na njem zagotovi maksimalno zastavno pravico v korist Banke Slovenije. Na dolžniških vrednostnih papirjih se vpiše maksimalna zastavna pravica v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, na bančnih posojilih pa v registru finančnega premoženja pri Banki Slovenije. 

Nasprotna stranka uvrsti primerno tuje finančno premoženje v sklad pri Banki Slovenije prek korespondenčnega centralnobančnega modela (CCBM). Za pravočasno in ustrezno izvedbo zavarovanja mora svojemu skrbniku v tujini podati ustrezno instrukcijo za preknjižbo oz. zastavo finančnega premoženja v tujem poravnalnem sistemu, poleg tega pa ustrezno instrukcijo pošlje tudi Banki Slovenije. Uporaba CCBM modela od bank načeloma ne zahteva vzpostavitve posebnih postopkov iz naslova prenosa oz. zastave finančnega premoženja v drugi državi, vseeno pa se morajo zavedati možnosti drugačnih tržnih praks v drugih državah

Podrobnejša pravila uporabe finančnega premoženja so določena v Uporabniškem priročniku za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije.