Sporočilo za javnost - Prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev Factor banke in Probanke

11.02.2016 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je dne 9. 2. 2016 odločil o prenehanju izredne uprave v Factor banki in Probanki, ker sta izredni upravi izpolnili cilje izrečenih izrednih ukrepov za krepitev stabilnosti finančnega sistema. Postopek nadzorovane likvidacije bank, začet 6. septembra 2013, se je tako zaključil, saj so vsi deponenti obeh bank poplačani (Podrobneje: Sporočilo, 16.9.2015Sporočilo, 28.12.2015).

Hkrati je Svet Banke Slovenije ugotovil, da so se izpolnili pogoji za prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev obeh bank po zakonu, s čemer je prenehala tudi pristojnost Banke Slovenije za izvajanje pristojnosti nadzornega sveta in skupščine obeh bank. O tem bo Banka Slovenije obvestila tudi ECB. Odločbi sta bila bankama vročeni 10. 2. 2016. 

Pred tem je Svet Banke Slovenije obravnaval in potrdil tudi revidirani letni poročili obeh bank za poslovno leto 2015 in revidirani medletni poročili na dan 1.1.2016 ter v zvezi s slednjim sprejel poročili nadzornega sveta o pregledu nameravane pripojitve za obe banki k DUTB. Po revidiranem letnem poročilu za leto 2015 ima Factor banka na dan 31. 12. 2015 1,3 mio EUR kapitala in 16 mio EUR neizkoriščene možnosti dokapitalizacije v skladu z odločbo Evropske Komisije o državni pomoči (State aid n° SA.37642 (2013/N) – Slovenia, z dne 18. 12. 2013, Probanka pa 9,9 mio EUR negativnega kapitala in 60 mio EUR neizkoriščene možnosti dokapitalizacije v skladu z odločbo Evropske komisije o državni pomoči (State aid n° SA.37642 (2013/N) – Slovenia), z dne 18. 12. 2013.

Vsi nadaljnji postopki v zvezi z upravljanjem obeh družb, vključno z odločanjem o načrtovani pripojitvi k DUTB, so v pristojnosti lastnika, to je Republike Slovenije. Svet Banke Slovenije meni, da se s pripojitvijo obeh družb k DUTB zagotavlja racionalizacija poslovanja, predvsem pa pripojitev pomeni daljši čas unovčevanja premoženja prevzetih družb ter s tem večji iztržek in manjšo verjetnost za dodatno kapitalsko breme za lastnika oziroma za davkoplačevalce.