8. seja Nacionalnega sveta za plačilo

29.09.2017 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije je 28. septembra 2017 potekala 8. seja Nacionalnega sveta za plačila. Večji del seje je bil namenjen razpravi med deležniki slovenskega trga plačil o tehnološko pogojenih inovacijah v finančnih storitvah (Finteh), konkretno o vplivih tega pojava na trg plačil v Sloveniji. Posebna pozornost je bila namenjena izzivom, s katerimi se soočajo ponudniki plačilnih storitev pri razvoju inovacij in njihovi uveljavitvi, uporabniki (potrošniki, poslovni subjekti in drugi) pa pri njihovi uporabi. Ponudniki se med drugim soočajo z omejitvami, ki izhajajo iz obstoječih regulatornih okvirov in praks, uporabniki pa predvsem z nepoznavanjem novosti in njihove uporabe ter s tem povezanih tveganj.

Inovacije na področju finančnih storitev, ki jih poganja finančna tehnologija, namreč predstavljajo velik potencial za uporabo na področju plačil. Nacionalni svet za plačila kot stičišče med stranjo ponudbe in povpraševanja na slovenskem trgu plačil nudi platformo za konstruktiven dialog tudi o vprašanjih, povezanih z inovativnimi načini plačevanja, izmenjavo mnenj med deležniki slovenskega trga plačil, predvsem pa usklajevanje interesov med njimi na zadevnem področju. Cilj je pripomoči k oblikovanju takšnih inovativnih rešitev, ki bodo odraz potreb trga. Na ta način Nacionalni svet za plačila prispeva k vzpostavitvi ugodnega okolja za razvoj konkurenčnih, cenovno ugodnih, enostavnih za uporabo ter nenazadnje predvsem varnih inovativnih plačilnih storitev v Sloveniji.

Člani Nacionalnega sveta za plačila so na seji med drugim razpravljali tudi o aktivnostih delovne skupine za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo plačil, ki jo je Nacionalni svet za plačila ustanovil z namenom poenotiti komunikacijo na področju varnosti plačil med deležniki, zastopanimi v Nacionalnem svetu za plačila, s potrošniki in podjetji. Namen poenotenja je zagotoviti njihovo ustrezno in konsistentno osveščanje o novostih na zadevnem področju, s tem povezanih tveganjih in načinih zaščite pred slednjimi. Cilj delovne skupine je zagotavljati čim višjo raven zaupanja uporabnikov v varnost plačilnih storitev, s tem pa pripomoči k ohranitvi pozitivnih uporabniških izkušenj, ki bodo pripomogle k sprejetju novih učinkovitih in varnih načinov plačevanja v Sloveniji.

Prisotni na seji so se seznanili tudi z napredkom na področju vzpostavitve infrastruktur za takojšnja plačila. Takojšnja plačila bodo zanimiva tudi za vse slovenske uporabnike, saj imajo zaradi hitrosti njihove odobritve (največ 10 sekund, praviloma pa bodo časi bistveno krajši) na računih prejemnikov velik potencial za uporabo tako za plačevanje med fizičnimi osebami (P2P), podjetji (B2B) kot tudi v segmentu plačil med fizičnimi osebami in podjetji (P2B). Člani Nacionalnega sveta za plačila so bili na seji informirani o napredku in statusu vzpostavitve tako vseevropske infrastrukture za poravnavo takojšnjih plačil (TIPS) kot tudi domače centralne infrastrukture za kliring takojšnjih plačil pri Bankartu d. o. o. Obe omenjeni infrastrukturi bosta predvidoma pričeli delovati jeseni 2018. S tem datumom bodo tako različni ponudniki imeli možnost uporabnikom ponuditi rešitve takojšnjih plačil. 

Na seji so bili člani Nacionalnega sveta za plačila seznanjeni tudi s postopkom sprejemanja predloga zakona, ki bo v slovenski pravni red prenesel novo Direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2). V tej zvezi so se člani strinjali glede nujnosti zagotovitve sprejetja zadevnega zakona v najkrajšem možnem času, vsekakor pa do roka za implementacijo PSD2, to je do 13. januarja 2018. Prav tako so bili prisotni seznanjeni tudi s počasno migracijo slovenskih izdajateljev obrazca UPN z optično čitljivo vrstico (OCR) na obrazec UPN QR, ki je v veljavi že od 3. aprila 2017. Nacionalni svet za plačila zato spodbuja izdajatelje obrazca UPN k pospešenemu prehodu na nov obrazec s ciljem zaključka prehodnega obdobja najkasneje do konca predvidenega enoletnega migracijskega obdobja, to je do 3. aprila 2018.

Podporna gradiva, ki so bila obravnavana na 8. seji Nacionalnega sveta za plačila, so objavljena na spletni strani Banke Slovenije.