EBA objavila predlog standardiziranih poročil bank za podatke o NPL

15.12.2017 / Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost EBA: EBA objavila predlog standardiziranih poročil bank za podatke o NPL v okviru aktivnosti za zmanjševanje NPL

Evropski bančni organ (EBA) je objavil predlog standardiziranih poročil bank za podatke (standardised data templates) o nedonosnih posojilih (NPL), kar bo služilo kot eden od temeljev za transakcije z NPL po vsej EU. Predlagana oblika poročanja bo zagotovila enotne podatkovne serije EU za pregledovanje, skrbne finančne preglede portfeljev in vrednotenje transakcij NPL. Z razširjeno uporabo teh predlog naj bi se razširil krog vlagateljev, zmanjšale vstopne ovire za potencialne vlagatelje, izboljšala kakovost in razpoložljivost podatkov, spodbudilo oblikovanje cen in olajšal razvoj sekundarnega trga za nedonosna posojila.

Organ EBA je predloge poročil za podatke o slabih posojilih objavil zato, da bi lahko banke vlagateljem in drugim zainteresiranim stranem zagotavljale primerljive in standardizirane podatke o nedonosnih posojilih. Te predloge poročil niso zahteva za nadzorniško poročanje. Zasnovane so tako, da lahko delujejo kot tržni standard, ki ga banke pri svojih transakcijah z nedonosnimi posojili uporabljajo prostovoljno, in so podlaga za pobude v zvezi s sekundarnimi trgi za slaba posojila.

V predlogah organa EBA za podatke o transakcijah z nedonosnimi posojili se podatki poročajo po posameznih posojilih, tj. na najpodrobnejši ravni, vključno s podatki o nasprotnih strankah, povezanih z zadevnim posojilom, in danih zavarovanjih. Predloge poročil temeljijo na obstoječem poročanju, kar naj bi zmanjšalo izvedbene stroške za banke. Vsebujejo skupen sklop podatkov na ravni EU, vendar pa v svojih posebej prilagojenih delih zajemajo nacionalne posebnosti. Za namene raziskave trga je na podlagi razporeditve razslojenih podatkov mogoče dobiti obsežen vpogled v portfelj nedonosnih posojil.

O predlogah poročil se je med njihovo pripravo razpravljalo z udeleženci na trgu, pristojnimi organi in institucijami EU. Prejete povratne informacije so se upoštevale v samih predlogah poročil, vključno s tem, da je bila vanje vključena razvrstitev različnih podatkovnih polj glede na njihov pomen za vrednotenje in skrbni finančni pregled.

Ozadje

Organ EBA se je s pripravo predlog za podatke o nedonosnih posojilih odzval na poziva Evropske komisije in Sveta EU. Podpredsednik Evropske komisije Dombrovskis je 29. marca 2017 pozval organ EBA, naj oblikuje predloge za sporočanje podatkov, ki bi prispevale k zmanjšanju asimetrije informacij med potencialnimi kupci in prodajalci slabih posojil ter s tem k razvoju delujočega sekundarnega trga za slaba posojila v EU[1]. Poleg tega je Svet EU v svojih sklepih z dne 11. julija 2017 organ EBA pozval, naj objavi predloge za banke in pri tem opredeli podrobne informacije, ki jih morajo banke v zvezi s svojimi kreditnimi izpostavljenostmi navesti v bančni knjigi[2].

Opomba

Uporaba predlogov transakcij EBA NPL pogodbenice ne odvezuje nobene zakonske, računovodske, nadzorne ali druge oblike obveznosti, vključno s tistimi, ki so povezane z varovanjem podatkov in predpisi o zaupnosti podatkov.