Nacionalni svet za plačila potrdil vizijo razvoja trga plačilnih storitev

22.12.2017 / Sporočilo za javnost

Nacionalni svet za plačila potrdil svojo vizijo razvoja trga plačilnih storitev v Sloveniji

 

V Banki Slovenije je 21. decembra 2017 potekala 9. seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP). Pomemben del seje je bil namenjen razpravi o zagotavljanju varnih plačilnih storitev in aktivnostih NSP na področju ozaveščanja uporabnikov plačilnih storitev o novostih na področju plačevanja, s tem povezanih tveganj in možnostih zaščite pred njimi. O pomenu komunikacije med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev je NSP razpravljal tudi v okviru obravnave vizije NSP za razvoj trga plačilnih storitev v Sloveniji.

NSP, ki združuje deležnike na trgu plačilnih storitev, se zaveda, da je za sprejetje novosti na trgu plačilnih storitev ključna izgradnja pozitivnih uporabniških izkušenj in s tem zagotavljanje čim višje ravni zaupanja in informiranosti uporabnikov slovenskih potrošnikov in podjetij - v plačilne storitve. Za namene informiranja in izobraževanja uporabnikov plačilnih storitev od julija 2017 deluje delovna skupina NSP za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo plačil, predvsem s ciljem zagotoviti enotno komunikacijo ponudnikov plačilnih storitev na področju varnosti plačevanja z uporabniki. Vezano na informiranje uporabnikov glede novih plačilnih storitev (tj. storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih) v skladu z novo Direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu, je bil na seji NSP sprejet sklep, da se v okviru omenjene delovne skupine pripravi poljudno sporočilo za javnost.

Da bo lahko NSP še učinkoviteje deloval in dosegal cilje, določene s Sklepom o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za plačila, so njegovi člani razpravljali tudi o viziji prihodnjega delovanja. Upoštevajoč hitrost razvoja na trgu plačil ter naraščajoč pomen učinkovitih načinov plačevanja za gospodarstvo in družbo kot celoto, so strnili ključna področja vizije:

  • varnost in zanesljivost rešitev za plačevanje;
  • uveljavitev učinkovitih načinov plačevanja;
  • dostopnost vsem segmentom populacije v Sloveniji, tudi starejših ljudi in tistih s posebnimi potrebami, do plačilnih storitev;
  • harmonizacija in standardizacija plačilnih storitev, s ciljem uporabnikom omogočiti enotno uporabniško izkušnjo;
  • sodelovanje in spodbujanje dialoga med ključnimi deležniki trga plačil v smeri razvoja in uveljavitve varnih in družbeno učinkovitih plačil za slovenske uporabnike plačilnih storitev;
  • pravočasnost in transparentnost informacij, potrebnih za razvoj trga plačil in njegovo učinkovito delovanje;
  • pravočasno, usklajeno in pozitivno komunikacijo ponudnikov z uporabniki plačilnih storitev.

Skupno vsem naštetim prednostnim področjem dela je podpreti uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji, pripomoči k njegovemu nemotenemu delovanju ter zagotoviti njegove prilagoditve spremembam v mednarodnem okolju. Vse to s ciljem omogočiti slovenskim potrošnikom in podjetjem pozitivno uporabniško izkušnjo na področju plačevanja na splošno, s tem spodbuditi sprejetje novih plačilnih storitev in načinov plačevanja ter posledično pripomoči k razvoju konkurenčnega, povezanega, učinkovitega in varnega trga plačil v Sloveniji.

Člani NSP so bili na seji seznanjeni s postopkom sprejemanja predloga Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki bo v slovenski pravni red prenesel Direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) in bo stopil v veljavo predvidoma v začetku leta 2018. Člani NSP so prejeli tudi informacijo o novoustanovljenem evropskem forumu za inovacije na področju plačil (European Forum for Innovation in Payments; forum), ki združuje predstavnike teles, ki se na ravni Evropske unije ukvarjajo z vprašanji na področju plačil, tako kot v Sloveniji NSP.  Z udeležbo v forumu je NSP pridobil priložnost predstaviti (skupna) stališča deležnikov slovenskega trga plačil in s tem tudi možnost vplivati na odločitve, sprejete na evropski ravni.          

Ponovno so bili člani seznanjeni tudi s počasno migracijo slovenskih izdajateljev obrazca UPN z optično čitljivo vrstico (OCR) na obrazec UPN QR, ki je v veljavi že od 3. aprila 2017. NSP zato ponovno spodbuja izdajatelje obrazca UPN k pospešenemu prehodu na nov obrazec, s ciljem zaključka migracije do konca predvidenega enoletnega obdobja, to je do 3. aprila 2018. Dodatno NSP izdajatelje in tiskarje obrazca UPN QR opozarja na nujnost pravilnega izpisovanja kode QR na UPN, saj nepravilni izpis kode QR lahko povzroči nezmožnost izvršitve plačila in negativne izkušnje uporabnikov obrazca UPN QR ter dodatno upočasni potek migracije.

Podporna gradiva, obravnavana na 9. seji Nacionalnega sveta za plačila, so objavljena na spletni strani Banke Slovenije.