NSP se je seznanil z aktivnostmi, povezanimi z oblikovanjem nacionalne harmonizirane rešitve za financiranje terjatev dobaviteljev - factoring

30.11.2015 / Sporočilo za javnost

Obvestilo za javnost po četrti seji Nacionalnega sveta za plačila

V Banki Slovenije je 27. novembra 2015 potekala četrta seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP), v okviru katerega Banka Slovenije izvaja predvsem vlogo moderatorja med različnimi deležniki na trgu plačil. Obravnavanih je bilo več aktualnih tematik s področja plačilnih storitev.

Predstavniki Banke Slovenije – kot nosilke prenosa Direktive 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (direktiva PAD) v Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) – so prisotne seznanili s potekom aktivnosti. Predstavljena je bila vsebina direktive PAD in diskrecije, ki jih državam članicam direktiva omogoča. Države članice morajo sicer na podlagi člena 29 direktive PAD do 18. septembra 2016 sprejeti in objaviti zakone in druge predpise, potrebne za prenos in uporabo določb direktive. Z implementacijo direktive PAD bo na ravni EU zagotovljena večja preglednost in primerljivost bančnih provizij v zvezi s plačilnimi računi, vpeljana bodo enotna pravila za lažjo zamenjavo plačilnih računov, predvsem pa bo vsem potrošnikom, ki zakonito bivajo v EU, zagotovljena možnost dostopa do osnovnega plačilnega računa, ne glede na njihovo državljanstvo, prebivališče ali finančno stanje. Člani NSP so se seznanili s predstavitvijo.

Na seji NSP je bil prvič predstavljen tudi predlog rešitve, ki bi na državni ravni omogočila harmoniziran način financiranja terjatev dobaviteljev (factoring) ob izkoriščanju že vzpostavljene rešitve za izmenjavo e-računov pri družbi Bankart d. o. o.. Banka Slovenije je v sodelovanju z Bankartom namreč oblikovala predlog rešitve, ki bi omogočil, da se upniki na podlagi izdanih e-računov lahko odločijo za refinanciranje, ponudnikom financiranja pa bi omogočil odkup terjatev, ki izhajajo iz posameznega e-računa, in s tem financiranje upnikov. Uveljavitev predlagane rešitve, ki v celoti temelji na že obstoječi s plačili povezani infrastrukturi na nacionalni ravni, bi prispevala k zagonu kreditne aktivnosti in izboljšanju plačilne sposobnosti podjetij. Člani NSP so se seznanili s predstavitvijo, hkrati pa so v razpravi izrazili svoja stališča glede predstavljenega predloga rešitve.

V nadaljevanju seje sta predstavnika Združenja bank Slovenije (ZBS) predstavila napredek na področju (i) uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec univerzalnega plačilnega naloga (UPN) in na področju (ii) elektronskih soglasij v shemah direktnih obremenitev SEPA. Obe tematiki sta zaradi možnih koristi za različne deležnike na trgu aktualni za obravnavo znotraj NSP. Nadgradnja optično čitljivih elementov na obrazec UPN bi po pričakovanjih lahko prinesla koristi tako za izdajatelje in ponudnike plačilnih storitev, kot tudi za plačnike, saj omogoča zapis velike količine podatkov, enostavnejši in hitrejši zajem podatkov z obrazca (npr. s pametnim telefonom), odpravljena pa je tudi možnost napak pri vnosu podatkov na plačilnih mestih. Pričakovane koristi sklepanja soglasij za direktne obremenitve SEPA na elektronski način pa bi bile zlasti večja privlačnost direktnih obremenitev SEPA kot učinkovitega plačilnega instrumenta pri plačnikih ter olajšano hranjenje in obdelava zadevnih podatkov pri prejemnikih plačil. Člani NSP so sklenili, da še naprej podpirajo aktivnosti, ki potekajo na obeh omenjenih področjih.

Banka Slovenije je v vlogi Sekretariata NSP predstavila pomembnejše tematike, ki so trenutno predmet obravnave Odbora za plačila malih vrednostih v eurih (Euro Retail Payment Board – Odbor), in sicer (i) takojšnja plačila, (ii) mobilna in kartična brezstična plačila ter (iii) rešitev elektronske izmenjave računov. Sekretariat NSP bo tudi v prihodnje deloval kot vezni člen med Odborom in nacionalnimi deležniki s trga plačilnih storitev, s ciljem prispevati k nadaljnjemu razvoju učinkovitega trga plačilnih storitev (tako nacionalnega kot tudi evropskega).

Vsa podporna gradiva, ki so bila obravnavana na četrti seji NSP, so dostopna na tej povezavi.