Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2019

28.05.2019 / Sporočilo za javnost

Ob ugodnem gospodarskem okolju razmere v bančnem sistemu ostajajo stabilne. V prvem četrtletju 2019 se je bilančna vsota povečala za skoraj toliko kot v lanskem letu. Še naprej se povečujejo predvsem vloge gospodinjstev, ki predstavljajo skoraj polovico vseh virov financiranja bančnega sistema; visoka rast vlog podjetij se od sredine lanskega leta postopno zmanjšuje. Banke ostajajo usmerjene v kreditiranje gospodinjstev, zvišala pa se je tudi rast posojil podjetjem. Kreditna rast torej še naprej prispeva k rasti obrestnih prihodkov in je po oceni Banke Slovenije eden izmed ključnih dejavnikov dobičkonosnosti bank v prihodnje.

Bilančna vsota bančnega sistema se je marca 2019 medletno povečala za 3,7 % na 39,5 mrd EUR.
V prvem četrtletju se je tako povečala za 706 mio EUR, kar je skoraj toliko kot v zelo ugodnem lanskem letu. Bilančna vsota v BDP je znašala 86 %, kar je še vedno 40 odstotnih točk manj kot ob koncu leta 2008. Na strani virov so se ponovno povečale predvsem vloge gospodinjstev, ki predstavljajo skoraj polovico vseh virov financiranja bančnega sistema, povečale pa so se tudi vloge države in drugih finančnih organizacij. Vloge podjetij so se v prvem četrtletju 2019 še naprej postopno zmanjševale, kar kaže, da podjetja pri financiranju rednega poslovanja in investicij poleg bančnih virov uporabijo tudi lastna sredstva, ki jih imajo pri bankah in so marca znašala 6,5 mrd EUR.

Na strani naložb so se marca 2019 likvidne oblike naložb v nasprotju s predhodnimi meseci znižale za 163 mio EUR (v prvem četrtletju pa povečale za 353 mio EUR), vrednostni papirji so se nekoliko povečali. Banke so še naprej usmerjene v kreditiranje gospodinjstev prek stanovanjskih in hitrorastočih potrošniških posojil. V prvem četrtletju 2019 pa so banke povečale tudi posojila podjetjem, za 252 mio EUR, kar je več kot v celem letu 2018. Medletna rast posojil podjetjem se je tako z 2,9-odstotne povprečne rasti v letu 2018 marca 2019 zvišala na 3,5 %.

Kakovost kreditnega portfelja se še izboljšuje, delež nedonosnih izpostavljenosti (NPE) je marca upadel na 3,6 %. Kakovost portfelja na segmentu prebivalstva ostaja dobra, ob tem pa izpostavljenosti bank do prebivalstva znaša že četrtino celotnega portfelja.

Slika 1: Posojila nebančnemu sektorju (medletna rast, v %)

Vir: Banka Slovenije.

V prvem četrtletju 2019 je bančni sistem ustvaril 149,5 mio EUR dobička pred obdavčitvijo. Neto dohodek bančnega sistema se je zmanjšal za 4,6 % medletno zaradi znižanja bruto dohodka in rasti operativnih stroškov. Bruto dohodek se je kljub nadaljnji rasti neto obrestnih prihodkov znižal za 0,2 % medletno, saj so se neto neobrestni prihodki znižali zaradi baznega učinka. Na strani porabe dohodka so se operativni stroški povečali za 3,6 % medletno, kar je nadpovprečno glede na zadnja leta. K ugodnemu poslovnemu rezultatu je prispevalo tudi okrepljeno neto sproščanje oslabitev in rezervacij. Donosnost na kapital (ROE) je znašala 13,3 %, ob upoštevanju dolgoročnega povprečja stroškov oslabitev in rezervacij bi donosnost na kapital znašala tretjino te vrednosti.

Slika 2: Delež nedonosnih izpostavljenosti po skupinah komitentov (v %)

Vir: Banka Slovenije.

Publikacija je na voljo na povezavi.