V Banki Slovenije smo na novo opredelili višino nadomestila za osnovni plačilni račun

21.04.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo na novo opredelili način izračuna nadomestila za osnovni plačilni račun, pri čemer se višina nadomestila še vedno razlikuje glede na socialni položaj potrošnika. Upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka bodo tako za osnovni plačilni računa odšteli največ 1,47 evra mesečno. Za ostale potrošnike bo lahko ta strošek po novem znašal največ 4,90 evra. V Banki Slovenije ob tem poudarjamo, da lahko poslovne banke nadomestilo tudi znižajo oziroma osnovni plačilni račun ponudijo brezplačno.

Vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v Evropski uniji, ima pravico do osnovnega plačilnega računa. Odprtje takšnega računa mora potrošnik posebej zahtevati, saj vloga za odprtje osebnega (transakcijskega) računa ne pomeni tudi vloge za odprtje osnovnega plačilnega računa. Prošnjo za odprtje osnovnega plačilnega računa poslovna banka lahko, vendar ne nujno, zavrne, če (i) potrošnik že ima plačilni račun pri slovenski banki, (ii) potrošnik krši ali je v zadnjih treh letih kršil pogodbeno obveznost do banke, ali (iii) ima banka informacije, da je na plačilnem računu potrošnika vzpostavljena evidenca o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo. Mora pa jo zavrniti, kadar bi odprtje takšnega računa kršilo zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Do takšnega računa so upravičeni tudi potrošniki brez stalnega naslova, prosilci za azil in potrošniki, ki jim dovoljenje za bivanje ni bilo odobreno, a njihov izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč.

Medtem ko je višina primernega nadomestila za vodenje osebnega (transakcijskega) računa poslovna odločitev posamezne banke, višino najvišjega primernega nadomestila za osnovni plačilni račun določimo na Banki Slovenije.

Od 1. junija dalje bo to znašalo 4,90 evra mesečno, kar je povprečje najnižjih nadomestil, ki jih banke zaračunavajo za storitve, vključene v osnovni plačilni račun. Znižano nadomestilo, namenjeno socialno najšibkejšim, upravičencem do denarne socialne pomoči, bo znašalo 1,47 evra mesečno, kar je 30 % prej omenjenega nadomestila. Po novem bo torej najvišje nadomestilo precej nižje od trenutnega, ki znaša 6,28 oziroma 2,35 evra.

"Znižanje najvišjega dovoljenega nadomestila bi lahko vplivalo tudi na povečanje števila odprtih osnovnih računov, predvsem v segmentu socialno šibkih potrošnikov, ki ostaja nizko. Po podatkih 12 bank, ki so se odzvale na našo poizvedbo, je bilo v začetku marca odprtih 846 osnovnih plačilnih računov. Ocenjujemo, da je to med drugim posledica nizke ozaveščenosti potrošnikov o pravici do osnovnega plačilnega računa ter zakonske ureditve, ki banki omogoča zavrnitev prošnje tudi zaradi bonitete imetnika ali dejavnikov, povezanih s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma," pojasnjujemo na Banki Slovenije.

Več informacij o osnovnem računu je na voljo na povezavi.

Sporočilo za javnost o problematiki zapiranja računov tujim državljanom in podjetjem v tuji lasti je na voljo na povezavi.