Komentar Banke Slovenije danes objavljenega poročila Računskega sodišča RS

10.12.2020 / Sporočilo za javnost

Računsko sodišče RS je danes objavilo poročilo o izvajanju nadzorstvene funkcije Banke Slovenije, ki se nanaša na obdobje bančne sanacije v letih 2013 in 2014. V Banki Slovenije ugotavljamo, da poročilo presega pristojnosti Računskega sodišča RS in posega v neodvisnost Banke Slovenije. Zato smo že pred časom vložili zahtevo za presojo ustavnosti zakonskih določb, ki Računskemu sodišču RS omogočajo nadzor nadzorniških praks Banke Slovenije. Do odločitve Ustavnega sodišča RS danes objavljenega poročila podrobneje tako ne bomo komentirali.

V zadnjih dveh letih je v Banki Slovenije potekala revizija Računskega sodišča RS o izvajanju nadzorstvene funkcije Banke Slovenije. V Banki Slovenije smo pred časom že opozorili, da se ta izvaja tako, da posega v neodvisnost Banke Slovenije, na kar smo opozorili tudi Računsko sodišče RS. Danes objavljeno poročilo je potrdilo upravičenost naših opozoril.

V Banki Slovenije smo se tako v oktobru odločili, da z vlogo za presojo ustavnosti ponovno zaščitimo neodvisen položaj, ki nam ga zagotavljata Ustava RS in Pogodba o delovanju EU. Ustavno sodišče o naši vlogi še ni odločilo, zato danes objavljenega poročila Računskega sodišča RS podrobneje tako ne bomo komentirali.

Ob številnih odprtih vprašanjih sodno varstvo udeležencev še vedno ni omogočeno

Vsi dosedanji poskusi rešitve odprtih vprašanj so bili neuspešni, zato še vedno ni omogočena možnost primernega sodnega varstva vsem udeležencem v procesih sanacije. V Banki Slovenije menimo, da le sodno varstvo lahko zagotovi ustrezno rešitev teh odprtih vprašanj.

Dosedanje rešitve so pogosto porajale pravna vprašanja, vodile so v presojo njihove skladnosti z ustavno ureditvijo in tožbo proti Republiki Sloveniji na Sodišču EU. Enako velja za danes objavljeno poročilo Računskega sodišča RS, ki je po našem mnenju narejeno na način, ki ni skladen z ustavno ureditvijo Republike Slovenije. Vse to bremeni poslovanje Banke Slovenije in krni ugled države v mednarodni skupnosti, hkrati pa tudi ovira izvedbo sodnih postopkov.

V Banki Slovenije se zavedamo pomembnosti čimprejšnje celovite ureditve odprtih vprašanj, ki bo skladna s slovenskim pravnim redom in pravom EU. Zato smo se odločili za aktivnejšo vlogo Banke Slovenije pri iskanju rešitev odprtih vprašanj. Na našo pobudo je z delovanjem že začela neodvisna skupina pravnih strokovnjakov, katere cilj je oblikovanje predlogov za celovito ureditev odprtih vprašanj. V njej sodelujejo prof. dr. Miha Juhart, redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti UL, Miro Prek, nekdanji sodnik na Splošnem sodišču EU, specializiran za bančno pravo EU, prof. dr. André Prüm, profesor za finančno in ekonomsko pravo na luksemburški univerzi in član Evropskega bančnega organa (EBA), in Franc Testen, nekdanji predsednik Ustavnega in Vrhovnega sodišča RS.