Komentar današnje sodbe Sodišča EU

17.12.2020 / Sporočilo za javnost

Sodišče EU je danes izreklo sodbo glede tožbe Evropske komisije proti Sloveniji zaradi kršenja nedotakljivosti arhivov ECB. Tožbi je ugodilo in očitane neizpolnitve obveznosti ugotovilo v celoti. Zadeva se je nanašala na kriminalistično preiskavo v Banki Slovenije v letu 2016 v povezavi s sanacijo bank. V Banki Slovenije ugotavljamo, da odločitev potrjuje pravilnost stališč, ki smo jih zastopali v dosedanjih postopkih. Ob tem pa ponovno poudarjamo, da postopki, vezani na bančno sanacijo, že vrsto let bremenijo poslovanje Banke Slovenije, krnijo pa tudi ugled države v mednarodni skupnosti. Zato smo začeli z aktivnostmi, ki bodo prispevale k zagotovitvi pravnega varstva udeležencev takratnih postopkov ter bodo skladne s slovenskim pravnim redom in pravom EU.

Današnja odločitev potrjuje tudi pravilnost naših stališč, vezanih na samostojnost in neodvisnost centralne banke ter načelo nedotakljivosti arhivov Unije. Zaradi kršenja nedotakljivosti arhivov ECB je namreč Evropska komisija, potem ko so bile izčrpane vse druge možnosti, uvedla postopek zaradi kršitve prava EU zoper Slovenijo pred Sodiščem EU. To je danes razsodilo, da je Slovenija s tem, da ni ustrezno sodelovala z ECB, kršila tudi svojo obveznost lojalnega sodelovanja z Unijo. V Banki Slovenije smo si prizadevali za rešitev te problematike že v okviru domačih pravnih postopkov in pogovorov, pri čemer smo se obrnili tako na redna sodišča kot tudi na Ustavno sodišče RS.

Ob tem ponavljamo svojo zavezanost iskanju čimprejšnjih in sprejemljivih rešitev, ki bodo skladne s slovenskim pravnim redom in mednarodnimi zavezami Slovenije. Postopki, vezani na bančno sanacijo, namreč že vrsto let bremenijo poslovanje Banke Slovenije, krnijo pa tudi ugled države v mednarodni skupnosti. Ker so bili dosedanji poskusi rešitve odprtih vprašanj neuspešni, še vedno ni omogočena možnost primernega sodnega varstva udeležencem v procesih sanacije.

V Banki Slovenije se zavzemamo za čimprejšnjo celovito ureditev odprtih vprašanj, ki bo skladna s slovenskim pravnim redom in pravom EU. Zato smo se odločili za aktivnejšo vlogo Banke Slovenije pri iskanju rešitev odprtih vprašanj. Korake v tej smeri smo naredili s tem, ko je na našo pobudo oktobra z delovanjem začela skupina neodvisnih, uglednih strokovnjakov, ki bodo na podlagi svojega poglobljenega razumevanja ne samo razmer na ožjem strokovnem področju, ampak tudi z vidika delovanja celotne družbe, pripravili nabor predlogov za celovito ureditev omenjenih odprtih vprašanj. S tem zagotavljamo, da bodo predlogi tako oblikovane skupine pripomogli k dvigu strokovne ravni razprave in konstruktivnemu pristopu k reševanju odprtih vprašanj.