Kakovostno upravljanje bank in hranilnic je ključno za zmanjševanje sistemskih težav v bančnem sistemu

21.05.2021 / Sporočilo za javnost

Ključno vlogo pri izogibanju sistemskim težavam v bančnem sistemu ima korporativno upravljanje bank in hranilnic. V Banki Slovenije med drugim ocenjujemo posamično in kolektivno primernost članov nadzornih svetov, ki imajo pri poslovanju bank in hranilnic, upravljanju tveganj in nadzoru delovanja uprave veliko odgovornost. Pri tem zasledujemo visoka merila in standarde. Vse člane obravnavamo po enakih zakonskih in regulatornih zahtevah, vključno s predstavniki delavcev, ki so v nadzornih svetih bank v skladu s slovensko zakonodajo novost. Ob tem ocenjujemo, da imajo sicer v splošnem kakovostni nadzorni sveti bank možnost izboljšav predvsem na področju teoretičnih in praktičnih bančnih izkušenj. Zato od bank in hranilnic pričakujemo, da bodo za člane nadzornih svetov zagotavljale kandidate s poglobljenimi izkušnjami iz bančništva in financ.

V Banki Slovenije smo objavili gradivo pričakovanja Banke Slovenije pri ocenjevanju primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic. V gradivu poudarjamo, da imajo nadzorni sveti bank in hranilnic pri upravljanju tveganj ključno vlogo, in sicer predvsem z vidika zagotavljanja uravnoteženega poslovanja bank, predstavljajo pa tudi osrednji element učinkovitih ureditev notranjega upravljanja bank. Zato se morajo banka in člani nadzornega sveta zavedati pomembnosti svoje vloge v banki tudi z vidika odgovornosti, ki jih ta prinaša.

V Banki Slovenije presojamo primernost članov nadzornih svetov na podlagi naslednjih kriterijev, ki izhajajo iz evropskega in slovenskega pravnega okvira: (i) ugled, (ii) teoretične in praktične izkušnje, (iii) neodvisnost in nasprotje interesov, (iv) časovna razpoložljivost za opravljanje funkcije, (v) vizija poslovanja oziroma nadziranja banke in (vi) primernost nadzornega sveta kot celote. Ob tem izpostavljamo, da ti kriteriji veljajo tudi za predstavnike delavcev v nadzornih svetih bank, katerih obvezna prisotnost v nadzornih svetih je v skladu s slovensko zakonodajo novost.

V Banki Slovenije ugotavljamo, da se je od uvedbe strožjih meril glede primernosti članov upravljalnih organov v letu 2015 znatno izboljšala sestava in strokovna usposobljenost uprav, medtem ko ta trend nekoliko zaostaja na področju kolektivne primernosti nadzornih svetov bank in hranilnic. Čeprav so ti v splošnem učinkoviti, so izboljšave možne predvsem na področju teoretičnih in praktičnih bančnih izkušenj njihovih članov. Zato od bank in hranilnic pričakujemo, da bodo to upoštevale že v svojih internih postopkih ocenjevanja primernosti in na ta način prispevale k izboljšanju delovanja nadzornih svetov bank.