V Banki Slovenije ne bomo podaljšali ukrepa omejitve razdelitev dobičkov bank in hranilnic; podobno preneha veljati tudi priporočilo za lizing družbe

02.09.2021 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo se odločili, da ne bomo podaljšali makrobonitetnega ukrepa, s katerim smo bankam in hranilnicam v zaostrenih gospodarskih razmerah zaradi epidemije koronavirusa začasno (do konca septembra) omejili razdelitev dobičkov. V Banki Slovenije bomo kapitalske in dividendne načrte bank in hranilnic še naprej izvajali na individualni ravni. Podobno s koncem septembra preneha veljati tudi priporočilo za lizing družbe.

Ob tem od bank, hranilnic in lizing družb pričakujemo konservativen pristop in skrbno ravnanje ob upoštevanju individualnih okoliščin. Posebej tudi izpostavljamo, naj banke in hranilnice pri načrtovanju izplačila dobičkov ne podcenjujejo prihodnjih tveganj, ki ostajajo visoka.

V Banki Slovenije smo makrobonitetni ukrep omejitev razdelitev dobičkov bank in hranilnic sprejeli aprila lani zaradi visoke negotovosti glede gospodarskega in finančnega stanja ob epidemiji koronavirusa. Mesec kasneje smo tudi lizing družbam priporočili, da omejijo izplačilo dobička. Cilj ukrepov je bil povečati odpornost finančnega sistema na finančne šoke, ohraniti finančno stabilnost in preprečiti nastanek motenj v finančnem sistemu. V Banki Slovenije ocenjujemo, da je bil cilj izpolnjen, saj sta ukrepa prispevala k ohranitvi kapitala bank in lizing družb, da so lahko še naprej zagotavljale oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti in lizingi.

Po zadnjih podatkih so se gospodarske razmere v Sloveniji in evrskem območju v prvi polovici letošnjega leta izboljšale. Poslovne banke imajo ob tem robustno kapitalsko ustreznost in visoko likvidnost, poleg tega pa tudi tekoči kazalniki dobičkonosnosti kažejo relativno ugodno sliko. Rezultati letos izvedenih stresnih testov so pokazali, da bančni sistem tako v osnovnem kot v stresnem scenariju lahko uspešno prenese izgube in ostane kapitalsko ustrezen.

Ugodne gospodarske razmere so se v prvi polovici leta 2021 odrazile tudi v izboljšanju poslovanja lizing družb, delež zamud nad 90 dni pa se je dodatno zmanjšal. Dobičkonosnost lizing družb kljub manjšemu poslabšanju ostaja pozitivna, njihova kapitalska struktura pa se je izboljšala.

V Banki Slovenije bomo kapitalske in dividendne načrte bank in hranilnic okrepljeno spremljali na individualni ravni v okviru rednega procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja, kar smo sicer izvajali tudi v času veljave ukrepa. Redno nadzorniško pregledovanje obsega periodično podrobno spremljanje aktualne kapitalske ustreznosti ter ustreznosti načrtovanja zadostnega obsega in strukture kapitala. Preverjamo tudi pripravljenost bank na manj pogoste dogodke, ki bi lahko vplivali na kapitalsko ustreznost. Nadzorniško preverjanje vključuje še preverjanje, ali banka v internih dokumentih ustrezno opredeli lastno oceno potrebnega kapitala glede na predvidena prevzeta tveganja pri svojem delovanju.

Zaradi razlik v kapitalski poziciji in odpornosti posameznih bank, hranilnic in lizing družb pričakujemo, da bodo te ob upoštevanju lastnih okoliščin poslovanja pri izplačilu dobičkov še naprej ravnale konservativno in upoštevale tudi prihodnja tveganja.

Ob tem posebej poudarjamo, da tveganja za prihodnji razvoj epidemije in njen negativni učinek na gospodarske razmere ostajajo velika, zato bomo v Banki Slovenije še naprej pozorno spremljali razmere in se ob pomembnem povečanju tveganj ustrezno odzvali.