Sporočilo za javnost - Druga seja Nacionalnega sveta za plačila - 19. december 2014

23.12.2014 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije je 19. decembra 2014 potekala druga seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP). Banka Slovenije je NSP ustanovila s ciljem podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji. NSP predstavlja platformo, ki omogoča, da se ob prisotnosti Banke Slovenije in drugih državnih organov srečujeta stran ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev, usklajujeta interese in prednostne naloge ter razrešujeta morebitna nesoglasja.

Sekretariat NSP je na seji predstavil aktivnosti, ki so se izvajale pod okriljem NSP v prvem letu njegovega obstoja, člani NSP oziroma njihovi namestniki pa so bili povabljeni, da izrazijo svoja mnenja glede dosedanjega dela NSP ter pričakovanja, želje in poglede na prihodnje delovanje NSP.

V nadaljevanju je Banka Slovenije, kot nosilka priprave osnutka zakonskega predloga, predstavila relevantne možnosti pri implementaciji Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (PAD) ter predviden načrt implementacije direktive v nacionalno zakonodajo. Z implementacijo te direktive, ki mora biti izvedena do 18. septembra 2016, bo na ravni EU zagotovljena večja preglednost in primerljivost bančnih provizij v zvezi s plačilnimi računi, vpeljana bodo enotna pravila za lažjo zamenjavo plačilnih računov, predvsem pa bo vsem evropskim potrošnikom, ki zakonito bivajo v EU, zagotovljena možnost dostopa do osnovnega plačilnega računa, ne glede na njihovo državljanstvo, prebivališče ali finančno stanje.

Predstavniki Združenja bank Slovenije so predstavili dve tematiki s področja plačilnih storitev, ki sta zaradi možnih koristi za različne deležnike na trgu aktualni za razpravo na ravni NSP, in sicer (a) možnosti uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec UPN za potrebe učinkovitejšega zajema podatkov s papirnega plačilnega naloga ter (b) izzive pri nadaljnjem razvoju direktnih obremenitev v enotnem območju plačil v eurih (angl.: Single Euro Payments Area – SEPA), povezane z možnostjo sklepanja soglasij za izvrševanje direktnih obremenitev SEPA z uporabo elektronskih poti (t. i. e-soglasje). Člani NSP so izrazili velik interes za oblikovanje in uveljavitev ustreznih rešitev ter bodo obravnavo obeh tematik v okviru platforme, ki jo nudi NSP, nadaljevali. Razpravljali so tudi o uveljavljenosti izvršnice kot novega instrumenta za zavarovanje terjatev in izkušnjah z njeno uporabo.

Člani NSP so se seznanili z nekaterimi aktualnimi vidiki virtualnih valut in njihove uporabe za potrebe plačevanja ter z mnenji in opozorili o tveganjih, ki so jih v zvezi s poslovanjem z virtualnimi valutami izdali različni pristojni organi, med drugim tudi Evropski bančni organ in Banka Slovenije. Prav tako so se člani NSP seznanili z aktivnostmi in rezultati dela Odbora za plačila malih vrednostih v eurih, ki na evropski ravni obravnava podobne tematike v podobno široki sestavi kot NSP.

V vlogi Sekretariata NSP je Banka Slovenije v letu 2014, s ciljem sprotnega zagotavljanja aktualnih novic s področja plačilnih storitev za člane NSP, začela izdajati E-novice Nacionalnega sveta za plačila, ki vsebujejo novice s področja plačil v Sloveniji, v Evropski uniji in širše. Upoštevajoč vsebino E-novic Nacionalnega sveta za plačila, je bil na seji sprejet sklep, da se te v prihodnje objavljajo na javni spletni strani  NSP ter tako postanejo dostopne širši, zainteresirani javnosti. Na omenjeni spletni strani so objavljena tudi gradiva, ki so bila predmet obravnave na drugi seji NSP.