Računovodski izkazi ECB za leto 2022

23.02.2023 / Sporočilo za javnost

Revidirani računovodski izkazi Evropske centralne banke (ECB) kažejo, da je bil finančni rezultat v letu 2022 enak nič (2021: 192 milijonov EUR). Posledično nacionalnim centralnim bankam evrskega območja (NCB) dobiček ne bo razdeljen. V rezultatu je upoštevana sprostitev 1.627 milijonov EUR rezervacij za finančna tveganja, s katerimi je bila pokrita izguba, nastala med letom. Te izgube so v veliki meri nastale zaradi obrestnih odhodkov, ki so posledica neto obveznosti ECB v sistemu TARGET2, in odpisov vrednostnih papirjev v portfeljih lastnih sredstev in ameriških dolarjev. Po sprostitvi se je rezervacija za finančna tveganja zmanjšala na 6.566 milijonov EUR.

Sporočilo za javnost, poslovno poročilo in konsolidirana bilanca stanja Evrosistema so na voljo na spletni strani ECB.

Ob tem ponovno pojasnjujemo, da je osnovni cilj ECB ohranjanje stabilne rasti cen, pri čemer je dobiček/izguba stranski učinek teh prizadevanj. Enako velja tudi za nacionalne centralne banke. Kako nastaneta dobiček ali morebitna izguba oziroma iz katerih virov centralne banke ustvarjamo prihodke, je pojasnjeno na naslednji povezavi.

Podatki o poslovanju Banke Slovenije v lanskem letu bodo znani v prihodnjih mesecih. Razkriti bodo v okviru javno objavljenega letnega poročila in letnih računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z Računovodsko smernico.