Prvo razkritje s podnebjem povezanih informacij o lastnih finančnih naložbah Banke Slovenije

27.03.2023 / Sporočilo za javnost

Centralne banke smo med večjimi institucionalnimi vlagatelji, zato je pomembno, da v naše naložbene okvire vključujemo tudi družbeno odgovorne in trajnostne dejavnike. V Banki Slovenije smo tako, podobno kot druge centralne banke Evrosistema, v zadnjih petih letih močno okrepili delež lastnih naložb v zelene, socialne in trajnostne obveznice (z manj kot 1 % na več kot 7 %). Hkrati smo si za prihodnja leta zadali ambiciozne cilje dodatnega povečanja tovrstnih naložb in zmanjšanja ogljičnega odtisa naših naložb v izdajatelje zasebnega sektorja. V skladu s strategijo podnebne nevtralnosti EU je namreč naš dolgoročni cilj, da se do leta 2050 v največji možni meri približamo ničelnim neto emisijam toplogrednih plinov v okviru lastnih naložb.

V Banki Slovenije prvič objavljamo podrobne s podnebjem povezane informacije o lastnih finančnih naložbah. S tem želimo narediti korak k večji transparentnosti glede podnebnih tveganj in priložnosti v okviru lastnih finančnih naložb ter hkrati povečati zavedanje in razumevanje javnosti. V ta namen je bil sicer v okviru Evrosistema razvit okvir za poročanje, ki pa smo ga v Banki Slovenije dodatno nadgradili. 

Napredek v zadnjih petih letih

Družbeno odgovornemu in trajnostnemu naložbenemu okviru pri upravljanju lastnih finančnih naložb sledimo že več let. Ob praktično nespremenjenem obsegu naših lastnih naložb (okoli 3,8 milijard evrov konec leta 2022) smo izrazito povečali naložbe v zelene, socialne in trajnostne obveznice: od leta 2018, ko so te znašale 32 milijonov evrov (manj kot 1 % vseh naših naložb), smo jih do konca leta 2022 povečali na skoraj 280 milijonov evrov (več kot 7 % naših finančnih naložb). Največji delež zajemajo zelene obveznice s skoraj 70 %, sledijo socialne obveznice s 26 % deležem in trajnostne obveznice s 4 % deležem.

Hkrati od leta 2020 izključujemo določena podjetja s seznama primernih izdajateljev podjetniških obveznic, tj. podjetja iz tobačne industrije in industrije, povezane z orožjem, in tista, povezana s korupcijo, povzročanjem večje okoljske škode ali kršenjem človekovih pravic.

Slika: Obseg naložb v zelene, socialne in trajnostne obveznice

Vir: Bloomberg, izračuni BS.

Cilji Banke Slovenije za prihodnja leta

V skladu s strategijo podnebne nevtralnosti EU je naš dolgoročni cilj, da se do leta 2050 v največji možni meri približamo ničelnim neto emisijam toplogrednih plinov v okviru lastnih naložb. V prihodnje si bomo tako še naprej prizadevali postopno izboljševati s podnebjem povezane kazalnike naših finančnih naložb.

Za uresničitev naše dolgoročne zaveze smo si zastavili dva srednjeročna cilja, ki ju nameravamo doseči do konca leta 2025: (i) povečali bomo naložbe v zelene, socialne in trajnostne obveznice na vsaj 400 milijonov evrov; (ii) vidno bomo zmanjšali ogljični odtis naših naložb v izdajatelje iz zasebnega sektorja. To bomo dosegli z znatno zaostritvijo kriterijev za uvrstitev podjetij na seznam primernih izdajateljev nefinančnega dolga in z določitvijo strategij za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v okviru naših drugih naložb v izdajatelje iz zasebnega sektorja.

Podrobnosti se nahajajo v publikaciji Družbeno odgovorno in trajnostno investiranje Banke Slovenije, marec 2023.