Kreditojemalci, ki predčasno poplačajo kreditne obveznosti, so upravičeni do delnega vračila skupnih stroškov kredita

13.04.2023 / Sporočilo za javnost

Kreditojemalec, ki v celoti ali delno predčasno poplača obveznosti iz kreditne pogodbe, je upravičen do vračila dela skupnih stroškov kredita, zaračunanih ob odobritvi. Dajalec kredita mora potrošniku na razumljiv način brezplačno predstaviti zmanjšanje obresti in drugih stroškov ter razliko vrniti kreditojemalcu. Če tega ne stori, lahko kreditojemalec to zahteva v roku petih let od poplačila kredita. V Banki Slovenije od bank pričakujemo, da to pravico potrošnikom ustrezno in transparentno predstavljajo, kar tudi dosledno nadziramo.

Zakonodaja in sodna praksa evropskih sodišč določata, da je kreditojemalec upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita, če predčasno v celoti ali delno poplača svoje obveznosti po kreditni pogodbi, sklenjeni po 7. avgustu 2010. Za pogodbe, sklenjene pred tem datumom, takšna ureditev ne velja.

V Banki Slovenije poudarjamo, da so poslovne banke kreditojemalcem dolžne brezplačno na razumljiv način predstaviti zmanjšanje obresti in drugih skupnih stroškov, ki nastanejo s predčasnim delnim ali celotnim poplačilom kredita. Ti zajemajo vse stroške, ki jih mora kreditojemalec plačati ob odobritvi kredita; izjema so notarski stroški, nekatere zavarovalne premije, stroški, povezani z vpisom v zemljiško knjigo, in nekateri drugi stroški, ki jih zaračunajo tretje osebe za že opravljene storitve. Če dajalec kredita ne vrne dela skupnih stroškov kredita v primeru predčasnega poplačila samostojno, lahko to zahteva kreditojemalec najkasneje v roku petih let od poplačila kredita.

Znesek povrnjenih stroškov se izračuna tako, da se od zneska sedanje (t. i. diskontirane) vrednosti obveznosti predčasnega poplačila kredita, odšteje sedanja (t. i. valorizirana) vrednost pogodbenih obresti. Te morajo vključevati tudi morebitne stroške od dneva predčasnega poplačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so te že bile obračunane in zajete v predhodna plačila.

Za konkretni izračun se morajo kreditojemalci obrniti na poslovno banko, s katero so sklenili kreditno pogodbo.

V Banki Slovenije od poslovnih bank pričakujemo, da merila oz. metodologije za izračun zmanjšanja ustreznega dela stroškov pri predčasnem odplačilu kredita ustrezno predstavijo na svojih spletnih straneh in drugih oblikah informacij za potrošnike. Za nove kreditne pogodbe pa morajo biti te informacije del predpogodbenih podatkov, ki jih poslovne banke posredujejo potrošniku, da lahko ta sprejme informirano odločitev.

V Banki Slovenije ravnanje poslovnih bank in hranilnic na tem področju spremljamo v okviru svojih rednih nadzorniških postopkov in po potrebi ustrezno ukrepamo.

Potrošniki pa se lahko za reševanje morebitnih individualnih sporov obrnejo na Združenje bank Slovenije in na sodišče, ki je izključno pristojno za reševanje konkretnih sporov iz obligacijskih razmerij, kot je kreditna pogodba.