Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 26.11.2013

26.11.2013 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Sprejet je bil sklep o Spremembi sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic: načrtovanje tokov likvidnosti.

S predlagano spremembo Sklepa je uvedena zahteva po spremljanju in poročanju bank o tokovih likvidnosti, kar naj bi pozitivno prispevalo h kakovosti upravljanja z likvidnostjo v bankah. Prek spremljanja oz. poročanja likvidnostnih odlivov in prilivov ter likvidnih sredstev bo omogočen boljši vpogled v prihodnje likvidnostne situacije banke, zgodnje odkrivanje potencialnih problematičnih področij ter pravočasna priprava ukrepov za preprečevanje oz. premostitev likvidnostnih primanjkljajev.

3) Svet banke je imenoval člane Revizijskega odbora Banke Slovenije, za predsednika dr. Dušana Zbašnika, za članico Romano Logar in za člana Darka Bohneca.

4) Svet Banke je poslancu dr. Vinku Gorenaku poslal:

Javni odgovor guvernerja Banke Slovenije poslancu dr. Vinku Gorenaku v zvezi s pozivom za ukrepanje proti NLB d. d., objavljenim na spletni strani dr. Vinka Gorenaka, dne 22. 11. 2013:

Spoštovani gospod poslanec!

V zvezi z vašim pozivom sporočam, da se Banka Slovenije in guverner osebno trudimo narediti vse, da se pristojnim organom omogoči opraviti svoje delo. 

NLB d. d. je Banko Slovenije pred časom sama seznanila s pomisleki svojih strokovnih služb glede posredovanja podatkov Policiji v luči določb Zakona o bančništvu ter v zvezi s tem zaprosila Banko Slovenije za stališče in sestanek. Na sestanku meseca septembra letos je Banka Slovenije predstavnikom NLB d. d. pojasnila svoja stališča in tolmačenje zakonskih določb v zvezi z varovanjem zaupnih podatkov. Po mnenju Banke Slovenije banka v primerih, ko pristojni organi zahtevajo podatke na podlagi drugih zakonov, s posredovanjem podatkov ne krši Zakona o bančništvu, še zlasti pa mora banka v primerih, ko sama podaja kazenske ovadbe, priložiti vse ustrezne dokaze. 

Nedolgo po omenjenem sestanku in posredovanem pravnem mnenju NLB d.d. smo imeli v Banki Slovenije na lastno pobudo sestanek tudi s predstavniki Policije in Specializiranega državnega tožilstva, kjer smo v okviru izmenjave mnenj za utrjevanje in izboljšanje medsebojnega sodelovanja pojasnili tudi razumevanje Banke Slovenije v zvezi problematiko posredovanja zaupnih podatkov.

Ne nazadnje naj omenim, da tudi zadnja dopolnitev Zakona o bančništvu, ki sedaj bolj jasno določa izjemo od dolžnosti varovanja zaupnih podatkov, če banka posreduje podatke pristojnim organom zaradi razlogov za sum kaznivega dejanja, potrjuje stališča Banke Slovenije, ki smo jih, kot rečeno, posredovali tako NLB d.d., kot tudi pristojnim organom. V zvezi s samo odgovornostjo uprav bank sporočam še, da dopolnitev navedenega zakona tudi glede kazenske in odškodninske odgovornosti, povezane z opravljanjem funkcije člana organa vodenja ali nadzora banke, prinaša podaljšanje splošnih zastaralnih rokov, in sicer na štirikratnih le-teh.