Sporočilo za javnost z dne 5. novembra 2013 - Factor banka in Probanka

05.11.2013 / Sporočilo za javnost

Izredna uprava Factor banke in Probanke je v zahtevanem roku predložila Banki Slovenije revidirano poročilo o finančnem stanju bank in predlog ukrepov za prestrukturiranje bank, ki predvideva postopno prenehanje poslovanja (načrt prestrukturiranja). Svet Banke Slovenije je načrta obravnaval in sprejel dne 5. 11. 2013. Načrta bosta posredovana Ministrstvu za finance, ki ju bo predložilo Evropski komisiji zaradi pridobitve dokončnega mnenja k ukrepom Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank.

Po načrtu bo proces prestrukturiranja obeh bank končan do konca leta 2016. Zaveza Republike Slovenije glede zagotavljanja solventnosti Factor banke in Probanke ter izdano poroštvo za posojilo v skrajni sili omogoča bankama postopno prestrukturiranje poslovanja s ciljem poplačila vseh navadnih upnikov. Ukrepi izrečeni bankama so ohranili zaupanje v bančni oz. finančni sistem, saj ni bilo zaznati negativnih pojavov pri drugih bankah in hranilnicah.

Od uvedbe izredne uprave banki nemoteno poslujeta in izpolnjujeta vse svoje obveznosti, aktivno pa se vključujeta tudi v procese restrukturiranja posameznih terjatev.

Revidirana ocena finančnega stanja Factor banke in Probanke potrjuje prvotno oceno Banke Slovenije glede primanjkljaja premoženja obeh bank, ob predpostavki pokrivanja izgube s strani lastnikov bank in imetnikov podrejenih kapitalskih instrumentov. Banki ocenjujeta primanjkljaj v višini 434 mio eurov.

Iz načrta prestrukturiranja izhaja tudi, da bo v vmesnem obdobju Factor banka za poravnavo dospelih obveznosti črpala posojilo v skrajni sili največ v višini 347 mio EUR (poroštvo RS je 540 mio EUR), Probanka pa največ 294 mio EUR(poroštvo RS 490 mio EUR).

Prioritetna naloga izredne uprave obeh bank je doseči kar največje poplačilo danih kreditov in ostalih naložb zaradi minimiziranja višine državne pomoči, ki bo potrebna, da bodo v celoti poplačane obveznosti do navadnih upnikov.