Krepitev družbeno odgovornih in trajnostnih naložb Banke Slovenije

03.06.2024 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije podobno kot druge centralne banke v svoje naložbene okvire vključujemo tudi družbeno odgovorne in trajnostne dejavnike, s čimer sledimo strategiji podnebne nevtralnosti EU in izvajamo strategijo družbeno odgovornega in trajnostnega investiranja, ki smo jo v Banki Slovenije sprejeli lansko leto. V zadnjih letih smo tako že dosegli ambiciozni cilj in okrepili lastne naložbe v zelene, socialne in trajnostne obveznice z 32 milijonov evrov v letu 2018 na 450 milijonov evrov konec leta 2023. Prav tako smo v 2023 znižali ogljični odtis naših naložb v nefinančne podjetniške obveznice za približno 40 odstotkov. Ambiciozne cilje smo si v Banki Slovenije zastavili tudi za prihodnja leta.

V Banki Slovenije smo marca 2023 sprejeli strategijo družbeno odgovornega in trajnostnega investiranja, ki vključuje naše dolgoročne in srednjeročne okoljske cilje. V skladu s tem enkrat letno objavljamo s podnebjem povezane informacije o lastnih finančnih naložbah. S tem želimo prispevati k večji transparentnosti glede podnebnih tveganj in priložnosti v okviru lastnih finančnih naložb ter hkrati povečati zavedanje in razumevanje javnosti glede podnebnih tveganj.

Naložbe v zelene, socialne in trajnostne obveznice

Družbeno odgovornemu in trajnostnemu naložbenemu okviru pri upravljanju lastnih finančnih naložb sledimo že več let. V zadnjih šestih letih smo močno povečali obseg naložb v zelene, socialne in trajnostne obveznice. V letu 2018 so naše naložbe v tovrstne obveznice znašale 32 milijonov EUR, kar je predstavljalo manj kot 1 odstotek naših finančnih naložb, konec leta 2023 pa smo imeli v lasti skoraj 450 milijonov EUR teh obveznic, kar predstavlja več kot 10 odstotkov naših finančnih naložb.

Slika: Obseg naložb v zelene, socialne in trajnostne obveznice

Vir: Bloomberg, izračuni BS.

V letu 2023 smo tudi posodobili in občutno zaostrili kriterije za izključitev podjetij s seznama primernih izdajateljev. Tako smo v 2023 glede na 2022 znižali ogljični odtis naših naložb v nefinančne podjetniške obveznice za približno 40 odstotkov. Z upoštevanjem priporočil referenčnih vrednosti EU, usklajenih s Pariškim sporazumom, smo namreč prenehali investirati v ogljično intenzivna podjetja in v podjetja iz ogljično intenzivnih sektorjev, ki ne poročajo o okoljskih podatkih, pri tem pa še naprej izključujemo podjetja iz tobačne in orožarske industrije. Hkrati nameravamo do konca leta 2025 postopno odprodati obstoječe naložbe v tovrstne izdajatelje.

Cilji Banke Slovenije za prihodnja leta

V skladu s strategijo podnebne nevtralnosti EU je naš dolgoročni cilj, da se do leta 2050 v največji možni meri približamo ničelnim neto emisijam toplogrednih plinov v okviru lastnih naložb. V prihodnje si bomo tako še naprej prizadevali postopno izboljševati s podnebjem povezane kazalnike naših finančnih naložb.

Za dosego našega dolgoročnega cilja sledimo dvema srednjeročnima ciljema, ki ju nameravamo izpolniti do konca leta 2025: (i) dodatno bomo povečali naše naložbe v zelene, socialne in trajnostne obveznice na vsaj 600 milijonov EUR; (ii) nadaljevali bomo z zmanjševanjem ogljičnega odtisa naših naložb v izdajatelje iz zasebnega sektorja, to je podjetniške obveznice (finančne in nefinančne), krite obveznice in delnice.