Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 30.07.2013

30.07.2013 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2013 in revizijo plačilne bilance 2006-2012. Saldo tekočega računa je bil v prvih petih mesecih leta 2013 pozitiven in je znašal 882,0 mio EUR. S tem je bil presežek za 674,4 mio EUR višji kot v istem obdobju preteklega leta. Hitro povečevanje presežka na tekočem računu plačilne bilance do maja 2013 je bilo posledica pozitivnih sprememb v vseh podbilancah tekočega računa. Največja sprememba je v saldu blagovne menjave, kjer je kljub majskemu primanjkljaju v prvih petih mesecih dosežen presežek, ki je rezultat močnega izvoznega sektorja in zmanjševanja domače kupne moči. Medletno se je povečal tudi presežek storitvene menjave, predvsem zaradi rasti izvoza. Na drugi strani pa sta se zmanjšala primanjkljaja na dohodkovnem in transfernem delu tekočega računa.

Poleg rednih izračunov statistik ekonomskih odnosov s tujino je bila izvedena tudi revizija plačilne bilance za obdobje 2006-2012 ter revizija stanj mednarodnih naložb in zunanjega dolga za obdobje 2008-2012. Spremembe: izvoz blaga se je letno spremenil za od 0,9 % do 1,5 %, uvoz blaga pa za od 0,0 % do 0,7 %; vključitev prilivov iz naslova nakazil zdomcev v plačilno bilanco od leta 2008 dalje. Podatki so pridobljeni na osnovi bilateralnega sodelovanja med državami in znašajo med 22,3 mio EUR v letu 2008 in 25,9 mio EUR v letu 2012. Ostale spremembe so posledica standardnih osvežitev virov.

3) Svet Banke Slovenije se je seznanil z ustrezno kvaliteto podatkov za potrebe statistike finančnih računov v večnamenskem poročilu družb, ki izvajajo dejavnost najema, Banki Slovenije. Zaradi tega je Svet Banke Slovenije sprejel Sklep o spremembi Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, s katerim se ukinja obveznost poročanja navedenih družb za ta namen preko AJPES-a. S tem bodo poročevalci Banke Slovenije, ki izvajajo dejavnost najema razbremenjeni na enak način kot so že bile monetarne finančne institucije in investicijski skladi.