Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 16.07.2013

16.07.2013 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, julij 2013.

Gibanje bilanc bank v maju je bilo na agregatni ravni močno zaznamovano s povečanjem vlog države ob izdaji obveznic RS v USD. Bilančna vsota bančnega sistema se je povečala za 380 mio EUR kar je vplivalo na počasnejšo medletno dinamiko krčenja bilanc, -7,2%. V maju se je nadaljevalo zmanjševanje posojil nebančnemu sektorju. K zmanjšanju posojil so slabo polovico prispevala znižana posojila nefinančnim družbam, za 265 mio EUR. Ob krčenju posojil nefinančnim družbam, -12,8% medletno, se v letošnjem letu vztrajno zmanjšuje tudi dinamika rasti posojil gospodinjstvom, ki je maja dosegla -3,1% medletno.

Pomemben dejavnik zmanjševanja kreditne aktivnosti bank ostajajo omejeni viri financiranja. V letošnjem letu so se obveznosti slovenskih bank do bank v tujini zmanjšale že za 1,1 mlrd EUR (od tega 650 milijonov banke v večinski tuji lasti), kar je primerljivo z lanskim znižanjem obveznosti v enakem obdobju za 1,2 mlrd EUR. Maja so se znižale tudi vloge gospodinjstev za 81 mio EUR, vendar je znižanje v primerjavi z aprilom bolj zmerno in ne več tako izrazito kot v predhodnih dveh mesecih. Vloge nefinančnih družb ostajajo nespremenjene.

Izguba bank pred obdavčitvijo je v prvih petih mesecih 117 mio EUR, kar je posledica zniževanja neto obrestnih prihodkov, -21% medletno, kot tudi visokih stroškov oslabitev in rezervacij, ki so sicer za 4,3% nižji kot v enakem obdobju lani.