Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 19.03.2013

19.03.2013 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere. Poslovanje bank v začetku leta ostaja pod vplivom istih dejavnikov kot v letu 2012: omejen dostop bank do tujih virov financiranja in nadaljevanje gospodarske krize. Bilančna vsota bančnega sistema se še naprej znižuje kot posledica nadaljnjega razdolževanja bank do tujine. To je tudi eden izmed razlogov za nadaljevanje krčenja posojilne aktivnosti.

Bilančna vsota bank se je januarja znižala za 88,5 mio EUR oziroma -6,6% medletno. Banke so poplačale za 171 mio EUR obveznosti do tujih bank in za 78 mio EUR obveznosti do Eurosistema. Na strani virov financiranja bank se še naprej znižujejo vloge države. V zadnjih mesecih so opazni pozitivni premiki pri vlogah prebivalstva. Te so se januarja tretji mesec zapored zvišale.

V januarju se je upadanje kreditne aktivnosti nadaljevalo. Medletno znižanje posojil nebančnemu sektorju je doseglo 6,8%, pri čemer so se znižala posojila vsem skupinam komitentom, z izjemo države. Nadaljevalo se je krčenje potrošniških in stagniranje stanovanjskih posojil prebivalstvu. Ob relativno manjši tveganosti odobrenih posojil prebivalstvu so glavni vzrok njihovega upadanja v nižjem povpraševanju in manj v omejeni ponudbi.

Rast nedonosnih terjatev bank se je na prehodu v leto 2013 umirila. Decembra je k temu prispevalo njihovo pospešeno odpisovanje, ki je znižalo bančni portfelj, zlasti do dejavnosti z višjimi deleži slabih terjatev. Januarja so nedonosne terjatve bank znašale 14,6% razvrščenih terjatev bank. Po višini deleža nedonosnih terjatev izstopajo terjatve do gradbeništva, po dinamiki njegovega naraščanja pa terjatve do podjetij iz dejavnosti finančnega posredništva in nedenarnih finančnih institucij, kamor se uvrščajo holdingi. Ob oblikovanju oslabitev in rezervacij ob koncu preteklega leta in njihovem izkazovanju v bilancah po zaključnih knjiženjih za leto 2012 je izguba bank pred obdavčitvijo lani znašala 769 mio EUR. Januarja je bančni sistem izkazal dobiček pred obdavčitvijo 10 mio EUR.

3) Svet Banke Slovenije je dne 19. marca 2013 sprejel revidirane Računovodske izkaze za leto 2012, pripravljene v skladu s pravno podlago za računovodstvo in finančno poročanje v okviru Evropskega sistema centralnih bank (ESCB).

Banka Slovenije izkazuje za leto 2012 v izkazu uspeha presežek prihodkov nad odhodki v višini 131,9 mio EUR (2011: 17,1 mio EUR). 
Neto obrestni prihodki so v letu 2012 dosegli 250,8 mio EUR (2011: 112,2 mio EUR). Realizirani prihodki, odhodki vrednotenj in rezervacije so bili skupaj negativni v višini 134,0 mio EUR (2011: -91,2 mio EUR). Realiziranih prihodkov od vrednostnih papirjev je bilo 50,3 mio EUR (2011: 51,2 mio EUR), odhodkov vrednotenja 0,1 mio EUR (2011: 131,5 mio EUR) in rezervacij 184,2 mio EUR (2011: 10,9 mio EUR).

Provizije in drugi prihodki v letu 2012 so znašali neto 41,4 mio EUR (2011: 23,2 mio EUR). Znesek vključuje poračun delitve denarnega prihodka Evrosistema v višini 26,8 mio EUR (2011: 2,8 mio EUR).

Stroški poslovanja Banke Slovenije so se v letu 2012 znižali za 0,8 mio EUR in so znašali 26,4 mio EUR (2011: 27,2 mio EUR).

Delitev rezultata bo izvedena v skladu s 50. členom Zakona o Banki Slovenije.

Računovodski izkazi Banke Slovenije za leto 2012 bodo objavljeni s podrobnimi pojasnili na spletni strani http://www.bsi.si/ kot del letnega poročila predvidoma v aprilu 2013.