Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v februarju 2017

11.04.2017 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Mesečna informacija o poslovanju bank, april 2017.

V prvih dveh mesecih 2017 so banke povečale naložbe v državne vrednostne papirje, tako slovenskih kot tujih izdajateljev, ter povečale kreditiranje gospodinjstev in podjetij. Na grosističnih trgih so se dodatno razdolžile in znižale odvisnost od teh trgov na manj kot desetino bilančne vsote. Pritok vlog, predvsem gospodinjstev, se je v začetku leta, tudi zaradi sezonskih dejavnikov, okrepil.

Po večletnem upadanju so februarja celotna posojila nebančnemu sektorju narasla tretji mesec zapored. Tudi kreditiranje podjetij je februarja doseglo pozitivno rast, 2,4% medletno. Medtem ko so decembra k izrazitem prirastu posojil podjetjem prispevala nekatera posamezna večja posojila, je njihov nadaljnji prirast v januarju in februarju bolj verjetno odraz večjega povpraševanja podjetij, ki ga zaznavajo ankete bank in podjetij. Pri majhnih in srednjih podjetjih poročajo tako podjetja, kot banke, o povečanih potrebah po financiranju in večjem povpraševanju po posojilih, ter tudi o večjem dostopu do bančnih posojil kot v preteklosti. 

Kreditiranje gospodinjstev se še naprej krepi. Stanovanjska posojila so dosegla 5,0% in potrošniška 9,4% medletno rast. Ugodni pogoji na trgu dela in povečan optimizem potrošnikov, ob bolj aktivni posojilni politiki nekaterih bank, spodbujajo gospodinjstva k najemanju posojil. Povečuje se ponudba posojil daljših ročnosti po fiksnih obrestnih merah, kar za dolžnike pomeni manjše obrestno tveganje. Na segmentu potrošniških posojil je opazen rahel trend rasti fiksnih obrestnih mer. 

Kakovost bančnih naložb se je izboljševala tudi v prvih mesecih 2017. Delež terjatev v zamudi nad 90 dni je februarja znašal 5,3%, obseg je znižan na 1,8 mrd EUR. Po širši definiciji EBA (zadnji podatek je za konec 2016) je delež nedonosnih izpostavljenosti bank znižan na 8,2%.

Ob večjem zadolževanju gospodinjstev se povečuje tudi obseg varčevanja tega sektorja v bankah. Rast vlog gospodinjstev je do februarja dosegla 7% medletno. V prvih dveh mesecih se je njihov obseg v bankah povečal za 288 mio EUR na 16,9 mrd EUR. Nadaljuje se krajšanje ročnosti vlog gospodinjstev, s tem tudi celotnih vlog nebančnega sektorja, ki predstavljajo 71% v vseh virih financiranja bank. V strukturi vlog nebančnega sektorja predstavljajo vpogledne vloge 65%. 

Likvidnost bančnega sistema ostaja ugodna in se je v marcu dodatno izboljšala z udeležbo bank na zadnji avkciji TLTRO II. S pridobljenimi sredstvi so se dolgoročni viri financiranja bank povečali za dodatnih 509 mio EUR. 

Bruto dohodek bank je bil v prvih dveh mesecih 2017 za 6,1% višji kot v enakem obdobju lani, zaradi enkratnega porasta neobrestnih prihodkov, sicer se neto obrestni prihodki še naprej znižujejo. Dobiček pred obdavčitvijo je znašal 82 mio EUR in je bil za 3,7% višji kot v prvih dveh mesecih 2016. 

Solventnost bank se je po zadnjih podatkih za konec leta 2016 nekoliko znižala. Večje kreditiranje v decembru je povečalo obseg kapitalskih zahtev in rahlo znižalo kapitalsko ustreznost na posamični osnovi, na 20,8%. Na konsolidirani osnovi znaša kapitalska ustreznost 19,1%.

Publikacije: Mesečna infomacija o poslovanju bank