Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 20.11.2012

20.11.2012 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je obravnaval poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere.

Svet Banke Slovenije ugotavlja, da se je v septembru proces zmanjševanja bilančne vsote bank nadaljeval z zmanjšanjem za 348 mio EUR na 46,9 mrd EUR, v devetih mesecih leta 2012 pa za 1,9 mrd EUR. Hkrati se je spreminjala tudi struktura bilanc bank. Na strani virov so banke zmanjšale zadolženost v obliki dolžniških vrednostnih papirjev za 1,4 mrd EUR, se razdolžile pri tujih bankah za 1,3 mrd EUR, država pa je zmanjšala vloge pri bankah za skoraj 0,9 mrd EUR. Banke so hkrati povečale kapital ter pridobile 2,2 mrd EUR razmeroma ugodnih virov Evrosistema. Na strani naložb so banke predvsem zmanjšale posojila nebančnemu sektorju za 1 mrd EUR ter naložbe v vrednostne papirje za 0,6 mrd EUR.

Tudi septembra so banke zmanjšale vire v obliki vrednostnih papirjev in vlog nebančnega sektorja. Medletni dinamiki gibanja vlog nebančnega sektorja in bilančne vsote bank sta bili z vrednostima 5,1% oziroma 5,2% skorajda enaki. Banke so septembra zmanjšale obseg kreditiranja vseh sektorjev, razen države. Medletna dinamika rasti posojil nefinančnim družbam je bila -8% in je bila manj negativna kot v predhodnih dveh mesecih. Zmanjševanje kreditiranja odraža nadaljevanje nespodbudnih makroekonomskih razmer in ohranjanje razmeroma visokega finančnega vzvoda sektorja nefinančnih podjetij ter v širšem smislu večletno neizvajanje vseh ključnih reform, kot so reforma trga dela in nižanje davčnih obremenitev, predvsem pa je potrebna dokapitalizacija podjetij v realnem sektorju.

Podatki o deležu razvrščenih terjatev, ki jih komitenti bankam poravnavajo z zamudami daljšimi od 90 dni kažejo na naraščanje kreditnega tveganja. Ta delež se je povečal na 14,2% in je bil za 3 odstotne točke višji kot konec leta 2011. To povečanje ni izključno posledica slabšanja kakovosti obstoječih terjatev bank, temveč tudi vse manj odobrenih novih posojil. Zato je za banke pomembno aktivno iskanje najboljših možnosti kreditiranja vseh tistih potencialnih kreditojemalcev, za katere na osnovi ocen tveganja sodijo, da so kreditno sposobni. Kreditno tveganje se odraža tudi v 20,2 odstotnem medletnem povečanju oslabitev in rezervacij v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Visoke oslabitve in rezervacije so v največji meri vplivale na izgubo bančnega sistema pred obdavčitvijo, ki je v prvih devetih mesecih letos znašala 76 mio EUR.

3) Svet Banke Slovenije je obravnaval Poročilo o poslovanju plačilnih sistemov – 3. kvartal 2012.