Odziv na izjavo Združenja Frank

05.04.2017 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije v nadaljevanju podaja nekaj pojasnil, ki se nanašajo na izjavo za javnost Združenja Frank iz 30. 3. 2017 z naslovom Nov ZpotK - dosedanja zaščita potrošnikov na področju stanovanjskih kreditov v Sloveniji je bila nezadostna in daleč pod evropskimi standardi!

V zvezi z izjavo za javnost Združenja Frank, da je bila dosedanja zaščita potrošnikov na področju stanovanjskih kreditov v Sloveniji nezadostna in daleč pod evropskimi standardi, navajamo nekaj pojasnil. Zakonodajalec je v oceni stanja in razlogih za sprejem predloga novega Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) navedel, da je bila nova evropska zakonodaja sprejeta, ko je Evropska komisija ugotovila, da so zakoni, ki urejajo področje potrošniških kreditov zastareli in ne ustrezajo več potrebam sodobnega časa, poleg tega pa so pravila tako različna, da ovirajo prosti pretok finančnih storitev kot enega od glavnih ciljev oblikovanja notranjega trga. Poleg tega je izrecno navedeno, da kreditov za nepremičnino Direktiva 2008/48/ES zaradi posebnosti tovrstnih kreditov ni vključevala v področje uporabe, je pa ne glede na načelo popolne harmonizacije, na katerem je temeljila, državam članicam dopuščala, da uporabijo njena pravila tudi za druge vrste kreditov, če jih Direktiva 48/2008/EU ni urejala – torej tudi za hipotekarne kredite. To možnost je ob sprejetju ZPotK- 1 izkoristila tudi Republika Slovenija, zato se s predlogom zakona ureditev kreditov za nepremičnino, s katerim prenašamo Direktivo 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 34; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/17/EU), samo nadgrajuje.

V zvezi z očitki glede prevelikih tveganj in usposobljenosti dajalcev kreditov, je prav tako treba izpostaviti, da je Evropska komisija sicer ugotavljala, da so se težave pojavljale predvsem zaradi neodgovornega ravnanja udeležencev na trgu, vendar zlasti kreditnih posrednikov in nebančnih dajalcev kreditov in da so težave v nekaterih državah članicah povezane tudi s slabšo strokovno usposobljenostjo osebja zlasti nebančnih dajalcev kreditov.

Posledično je Evropska komisija v Sporočilu z naslovom "Spodbujanje okrevanja evropskega gospodarstva" z dne 4. marca 2009 predlagala ukrepe v zvezi s kreditnimi pogodbami za nepremičnine in pravnim okvirjem za kreditno posredništvo. Ukrepi naj bi zagotovili preglednejše, učinkovitejše in bolj konkurenčne trge potrošniških hipotekarnih kreditov, ki bodo zagotavljali finančno stabilnost kreditnih trgov za nepremičnine in povrnili zaupanje potrošnikov v finančni sektor.

Iz vseh navedenih opisov ni nikjer razvidno, da bi bila ureditev neprimerna, nova ureditev le sledi razvoju trga in še večji zaščiti potrošnika, kar pa ne more hkrati pomeniti, da zaščite prej ni bilo. Še manj je taka trditev primerna za ozemlje Republike Slovenije, ki je že pred zahtevami Evropske zakonodaje uvedla pravila za kredite za nepremičnine, na novo pa sedaj dejansko ureja predvsem leasingodajalce.

Opozoriti pa je treba tudi na dejstvo, da v skladu z Ustavo zakoni in predpisi lahko veljajo za nazaj v zelo omejenih, z javnim interesom utemeljenih primerih. S tem, ko nov zakon določa dodatne pogoje pri kreditih za nepremičnino v tuji valuti, osebe, ki so sklenile kreditne pogodbe pred tem ne morejo biti "v kriminalno neenakopravnem položaju", saj bi v primeru, če bi zakonodajalec presodil, da je bila prejšnja ureditev neprimerna, z novim zakonom posegel tudi v že sklenjena pogodbena razmerja.

Združenje Frank v izjavi, v podkrepitev svojih trditev, navaja tudi izjavo viceguvernerja Marka Bošnjaka v oddaji Studio ob 17h. Citiramo: "Predstavnik Banke Slovenije Marko Bošnjak je v isti oddaji priznal, da so bile prav v teh bančnih poslih storjene napake, »iz katerih smo se nekaj naučili«. Na srečo g. Bošnjaku ni bilo treba plačati tega poduka, plačujemo ga kreditojemalci, ki jih je Banka Slovenije pustila na cedilu." 
Primerjali smo citirano izjavo in magnetogram omenjene oddaje in ugotovili, da g.Bošnjak citiranega v oddaji ni govoril. Zato prosimo avtorje sporočila, da navedbo umaknejo.

 

Odnosi z javnostmi, Banka Slovenije