Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 28.02.2012

28.02.2012 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval tudi problematiko pasivnih obrestnih mer bank in hranilnic (v nadaljevanju: bank) ter sprejel odločitev, da bo Banka Slovenije povečano tveganje dobičkonosnosti iz naslova pasivnih obrestnih mer upoštevala v okviru procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala bank (ICAAP-SREP procesu). Sprejeti ukrep bo banke spodbudil k še večji skrbnosti pri uravnavanju višine pasivnih obrestnih mer, kar bo pozitivno vplivalo tudi na posojilne obrestne mere.

Ukrep stopi v veljavo v začetku meseca marca 2012, Banka Slovenije pa bo tveganje dobičkonosnosti iz naslova pasivnih obrestnih mer prvič upoštevala v letošnjem ICAAP/SREP procesu.

2) Svet Banke Slovenije je na podlagi Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 10/12) sprejel naslednje sklepe, ki bodo objavljeni v Uradnem listu RS:

  • Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic,
  • Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje skrbnika kritnega registra,
  • Sklep o usklajevanju kritnega premoženja z izdanimi hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami,
  • Sklep o pogojih za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje in
  • Spremembe priporočil o vodenju evidenc kritnega registra, ki jih Banka Slovenije objavlja na svoji spletni strani.

3) Svet Banke Slovenije je zaradi ukinitve mesečnega poročila o knjigovodskem stanju računov na osnovni predpisanega kontnega okvirja sprejel oziroma spremenil naslednje predpise:

  • Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (objava v Uradnem listu RS),
  • Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (objava v Uradnem listu RS),
  • Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic (objavljeno na spletni strani Banke Slovenije) in
  • Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (objavljeno na spletni strani Banke Slovenije).