Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 20.12.2011

20.12.2011 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval poročilo Stabilnost slovenskega bančnega sistema, december 2011 in potrdil njegovo objavo na spletni strani Banke Slovenije.

Negativna gospodarska rast v tretjem četrtletju leta 2011 nakazuje, da bi se lahko pričakovanja o daljšem obdobju nizke gospodarske rasti v Sloveniji uresničila. Na gospodarske razmere v Sloveniji vplivajo naslednji dejavniki:

  • prvič, zelo zaostrene razmere na mednarodnih finančnih trgih. Slovenija je bila jeseni leta 2011 od njih bolj odvisna kot konec leta 2010 zaradi porasta neto obveznosti do tujine, zaostrenih pogojev financiranja ter znižanja bonitetnih ocen države in nekaterih bank. 
  • drugič, prezadolženost sektorja nefinančnih podjetij v Sloveniji. 
  • tretjič, v primerjavi z evroobmočjem nizka kapitalska ustreznost slovenskega bančnega sistema, naraščanje deleža slabih naložb in zmanjševanja obsega posojil. 
  • četrtič, nekonkurenčnost slovenskega poslovnega okolja ter prepočasno izvajanje strukturnih reform.

Stabilnost slovenskega bančnega sistema se je v prvih treh četrtletjih leta 2011 poslabšala zaradi nadaljevanja naraščanja kreditnega in dohodkovnega tveganja ter tveganja refinanciranja. Negativni premiki so opazni tudi pri obrestnem tveganju, medtem ko se likvidnostno in valutno tveganje nista bistveno spremenili. Na zmanjšanje likvidnostnega tveganja bo ugodno vplivala tudi dodatna ponudba triletnega dolgoročnega refinanciranja pri ECB.

2. Svet Banke Slovenije je med drugim sprejel naslednja sklepa: 

  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic in
  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic skupaj z Navodilom za elektronsko posredovanje poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah.