Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 06.12.2011

06.12.2011 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval trenutna gospodarska in finančna gibanja in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, november 2011, ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, september 2011.

Gospodarska aktivnost se je v tretjem četrtletju, v primerjavi z drugim, zmanjšala za 0,2 %, ker se je zaradi upada tujih naročil zmanjšala industrijska proizvodnja. Nižja je bila tudi rast prihodkov v nekaterih izvozno usmerjenih storitvah. Potrebno stroškovno prilagajanje gospodarstva nižji ravni aktivnosti se še naprej kaže v zmanjševanju zaposlenosti in upočasnjevanju rasti plač, kar znižuje kupno moč prebivalstva. Hkrati kriza v gradbeništvu ostaja izrazita, z negativnimi učinki tudi na bančni sektor.

V razmerah močno povečane negotovosti na trgih javnega dolga je ključna vzpostavitev verodostojne fiskalne konsolidacije in jasnejše komunikacije s finančnimi trgi. Analize kažejo, da je trenutni zahtevani donos na dolgoročne slovenske obveznice previsok glede na makroekonomske temelje in je posledica dejavnikov, med katere sodi tudi negotovost glede vodenja fiskalne konsolidacije in sprejemanja strukturnih reform za vzdržno gospodarsko rast. Primerno ukrepanje nosilcev ekonomskih politik je s tega vidika nujno in bi lahko omogočilo razmeroma hitro znižanje zahtevane donosnosti na slovenske obveznice.

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval redno mesečno informacijo o tekočem poslovanju bank, gibanju na kapitalskih trgih in obrestnih merah.

Zaradi zaostrovanja razmer na mednarodnih finančnih trgih ter negativnih makroekonomskih gibanj se tudi v slovenskih bankah znižuje kreditna aktivnost. Bančni sistem ohranja primerno likvidnost in solventnost s pridobivanjem vlog nebančnega sektorja ter s sodelovanjem pri avkcijah Evrosistema. Podatki bank o gibanju vlog sektorja gospodinjstev v letošnjih prvih desetih mesecih kažejo, da so se vloge gospodinjstev kljub zmanjšanju bilančne vsote povečale za 168 mio EUR.

3. Svet Banke Slovenije se je seznanil z analizo možnih negativnih posledic nadaljevanja neugodnih gospodarskih gibanj, neugodnih razmer na finančnih trgih in visokih cen zadolževanja na poslovanje slovenskih bank. Analiza kaže, da je z veliko verjetnostjo v letu 2012 še mogoče pričakovati slab finančni rezultat, potrebe po nadaljnjem oblikovanju oslabitev in potrebe po dokapitalizaciji bank. V odvisnosti od gospodarskih gibanj in umiritve razmer na mednarodnih finančnih trgih, ter izboljšanja finančne strukture poslovanja podjetij, je mogoče pričakovati izboljšanje finančnih rezultatov bančnega sektorja v letu 2013.

4. Svet Banke Slovenije je sprejel naslednje sklepe za prenos Direktive 2010/76/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24.11.2010 o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za relistinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov (Capital Requirements Directive III - CRD III) v slovenski pravni red:

  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic
  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju
  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice in
  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic

5. Svet Banke Slovenije je na podlagi uredbe EU o bonitetnih agencijah sprejel naslednja sklepa:

  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij in
  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice