Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.11.2011

15.11.2011 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval Pregled finančnih računov Slovenije 2005-2010. Pregled bo skupaj s podrobnimi podatki po gospodarskih sektorjih in finančnih instrumentih, metodologijo in procesom njihove sestave objavljen v letni statistični publikaciji Finančni računi Slovenije 2005-2010. 

2) Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike v predlaganem besedilu, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. 

3) Svet Banke Slovenije spremlja dogajanja na mednarodnih finančnih trgih in naraščanje zahtevanih donosnosti za slovenske državne vrednostne papirje ter za vrednostne papirje nekaterih slovenskih bank. Porast zahtevane donosnosti na vrednostne papirje je posledica več dejavnikov, predvsem: zaostritve dolžniške krize v nekaterih državah evrskega območja, splošne negotovosti v mednarodnem finančnem okolju ter dogodkov in trendov v domačem gospodarskem in političnem okolju. 

Domače makroekonomske in politične razmere so neugodne: uradne projekcije rasti slovenskega BDP se znižujejo, obstajajo večja makroekonomska neravnotežja, ki se kažejo predvsem v primarnem proračunskem primanjkljaju in naraščajoči negativni neto finančni poziciji s tujino, prisotna pa je tudi politična negotovost, ki odmika sprejem in implementacijo reform v prihodnost. Ti dejavniki so prispevali k znižanju bonitetne ocene države, kar kaže na potrebo kredibilnega oblikovanja in izvedbe dolgoročnih stabilizacijskih in strukturnih politik.

Svet Banke Slovenije meni, da je potrebno, da nosilci politike in ekonomske politike čim prej sprejmejo in izvedejo ustrezne ekonomske ukrepe, ki bodo vplivali na zmanjšanje pribitkov. Dosedanja politika je vodila k visokemu zunanjemu zadolževanju države, bank in drugih gospodarskih subjektov, zaradi česar je potrebno dati večjo vlogo odgovornemu lastniškemu kapitalu, domačemu in tujemu.