Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.03.2011

15.03.2011 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je dne 15. marca 2011 sprejel revidirane Računovodske izkaze Banke Slovenije za leto 2010, pripravljene v skladu s pravno podlago za računovodstvo in finančno poročanje v okviru Evropskega sistema centralnih bank (ESCB).

Banka Slovenije izkazuje za leto 2010 v izkazu uspeha, sestavljenem v skladu z računovodskimi smernicami Evrosistema, presežek prihodkov nad odhodki v višini 38,2 mio EUR (2009: 103,6 mio EUR).

Poglavitni vir prihodkov Banke Slovenije predstavljajo obrestni prihodki, pridobljeni od njenih naložb v vrednostne papirje in depozite. Znatne obrestne prihodke prinašajo tudi terjatve iz naslova instrumentov denarne politike. Neto obrestni prihodki so v letu 2010 dosegli 102,6 mio EUR (2009: 116,8 mio EUR).

Realizirani prihodki, odhodki vrednotenj in rezervacije so skupaj negativni v višini 61,5 mio EUR (2009: -17,2 mio EUR). Realiziranih prihodkov je 31,2 mio EUR (2009: 62,8 mio EUR), odhodkov vrednotenja 59,1 mio EUR (2009: 15,2 mio EUR) in rezervacij 33,6 mio EUR (2009: 64,9 mio EUR).

Provizije in drugi prihodki v letu 2010 znašajo neto 25,8 mio EUR (2009: 33,6 mio EUR). Znesek vključuje sprostitev rezervacije za kritje tveganj pri operacijah denarne politike Evrosistema v višini 8,3 mio EUR (2009: 7,9 mio EUR).

Stroški poslovanja Banke Slovenije v letu 2010 znašajo 28,7 mio EUR (2009: 29,7 mio EUR).

V skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o Banki Slovenije se 25-odstotni delež finančnega rezultata (9,5 mio EUR) namenja v Proračun RS. Preostali znesek bo prenesen v splošne rezerve Banke.

Nerealiziranih prihodkov iz naslova tečajnih razlik in vrednotenj papirjev je bilo v letu 2010 za 20,7 mio EUR (2009: 66,5 mio EUR). Ti prihodki se ne vključujejo v tekoči finančni rezultat, temveč se izkazujejo na računih vrednotenja na desni strani bilance stanja. Uporabiti se smejo izključno za pokrivanje prihodnjih nerealiziranih odhodkov vrednotenja posamezne tuje valute oziroma pozicije vrednostnega papirja.

Računovodski izkazi Banke Slovenije za leto 2010 bodo objavljeni na spletni strani http://www.bsi.si/ kot del letnega poročila predvidoma v maju 2011.

2) Svet Banke Slovenije je potrdil odločitev o dajanju v prodajo in obtok spominskih kovancev za 2 € ob 100-letnici rojstva narodnega heroja Franca Rozmana – Staneta. Glavna znamenja so bila objavljena v Uradnem listu EU, št. 2011/C 57/05, z dne 23. 2. 2011. Prodaja kovancev, danih v obtok 21. marca 2011, bo potekala pri Deželni banki Slovenije, ki je pooblaščena agentka Banke Slovenije.

3) Svet Banke Slovenije se je seznanil s predlogom dogodkov za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2012 in z načrtovanimi aktivnostmi za njihovo izdajo.

4) Svet Banke Slovenije je obravnaval načrt aktivnosti za uvedbo novega četrtletnega poročanja poslovnih subjektov, ki ga Banka Slovenije pripravlja skupaj s SURS-om in AJPES-om.