Seja Sveta Banke Slovenije 2.11.2010

02.11.2010 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike.
  2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s Pregledom finančnih računov Slovenije 2004 – 2009, ki je pripravljen po posameznih sektorjih s predstavitvijo finančnih sredstev in obveznosti po finančnih instrumentih, pomembnih za posamezni sektor; prvič je predstavljena tudi primerjava s finančnimi računi evroobmočja. Pregled bo vključen v publikacijo Finančni računi Slovenije 2004 – 2009.
  3. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2010, ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, avgust 2010.Svet Banke Slovenije ugotavlja, da stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva zaostaja za stroškovno konkurenčnostjo njenih glavnih gospodarskih partneric: Nemčije, Francije, Avstrije in Italije. Hitrejši porast stroškov energije (plin, elektrika) in storitev (komunalne storitve, voda) lahko bistveno vpliva na oblikovanje konkurenčne lastne cene izvoznikov. Svet Banke Slovenije opozarja na pomen gibanja cen, ki niso predmet konkurence na trgu, za oblikovanje ustreznih makroekonomskih pogojev realnemu sektorju ekonomije in ohranjanje razpoložljivega dohodka gospodinjstvom.
  4. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank, z gibanji na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer.