Seja Sveta Banke Slovenije 20.04.2010

20.04.2010 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je dne 20. 4. 2010 obravnaval in sprejel Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2009. Sestavni del letnega poročila so tudi revidirani Računovodski izkazi Banke Slovenije za leto 2009, pripravljeni v skladu s pravno podlago za računovodstvo in finančno poročanje v okviru Evropskega sistema centralnih bank (ECB/2006/16), ki jih je Svet Banke Slovenije obravnaval 16. marca 2010.

Banka Slovenije izkazuje za leto 2009 v izkazu uspeha presežek prihodkov nad odhodki v višini 103,6 mio EUR.

Poglavitni vir prihodkov Banke Slovenije predstavljajo obrestni prihodki, pridobljeni od njenih naložb v vrednostne papirje in depozite. Znatne obrestne prihodke prinašajo tudi terjatve iz naslova instrumentov denarne politike. Neto obrestni prihodki so v letu 2009 dosegli 116,8 mio EUR (2008: 118,4 mio EUR).

Realizirani prihodki, odhodki vrednotenj in rezervacije so skupaj negativni v višini 17,2 mio EUR (2008: -123,5 mio EUR). Realiziranih prihodkov pri prodajah papirjev in valut je bilo 62,8 mio EUR (2008: 2,8 mio EUR), odhodkov vrednotenja 15,2 mio EUR (2008: 119,1 mio EUR), rezervacije pa znašajo 64,9 mio EUR (2008: 7,2 mio EUR). Ugoden rezultat v tej skupini prihodkov sovpada s porastom cen vrednostnih papirjev na raven izpred začetka finančne krize.

Provizije in drugi prihodki v letu 2009 znašajo neto 33,6 mio EUR (2008: 5,5 mio EUR). Znesek vključuje prihodek iz sprostitve rezervacije za kritje tveganj pri operacijah denarne politike Evrosistema v višini 7,9 mio EUR. Slednje (rezervacije) se sicer oblikujejo v skladu z deleži v vpisanem kapitalu ECB, veljavnimi v letu, ko je prišlo do neizpolnjevanja obveznosti pri instrumentih denarne politike s strani nasprotnih strank (2008: - 26,3 mio EUR).

Stroški poslovanja Banke Slovenije v letu 2009 znašajo 29,7 mio EUR (2008: 30,1 mio EUR). V primerjavi z letom 2008 so stroški dela ostali praktično na isti ravni, materialni stroški so nižji za 9%. Skupni izdatki banke za stroške in investicije so, kot posledica aktivnega spremljanja porabe in uvedenih varčevalnih ukrepov, v absolutnem znesku glede na leto 2008 nižji za 1,6 mio EUR (2009: 29,7 mio EUR, 2008: mio 31,3 EUR).

V skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona o Banki Slovenije se 25-odstotni delež finančnega rezultata (25,9 mio EUR) namenja v Proračun RS. Preostali znesek bo prenesen v splošne rezerve Banke Slovenije.

Nerealiziranih prihodkov iz naslova tečajnih razlik in vrednotenj papirjev je bilo v letu 2009 za 66,5 mio EUR (2008: 83,2 mio EUR). Ti prihodki se ne vključujejo v tekoči finančni rezultat, temveč se izkazujejo na računih vrednotenja na desni strani bilance stanja. Uporabiti se smejo izključno za pokrivanje prihodnjih nerealiziranih odhodkov vrednotenja posamezne tuje valute, zlata oziroma pozicije vrednostnega papirja.

Računovodski izkazi Banke Slovenije za leto 2009 bodo objavljeni na spletni strani http://www.bsi.si/ kot del letnega poročila predvidoma v maju 2010.