Seja Sveta Banke Slovenije 28.7.2009

28.07.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s tekočim poslovanjem bank in dogajanji na kapitalskih trgih ter ekonomskimi odnosi s tujino. 

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s ključnimi značilnostmi sistema in potekom projekta TARGET2-Securities (TS2), ki bo predstavljal enoten evropski sistem za poravnavo vrednostnih papirjev 

3. Svet banke Slovenije se je seznanil z rezultati stres testov. Banka Slovenije že vrsto let izvaja makro stres teste, od jeseni 2008 pa tudi mikro stres teste. Pri teh testih gre za preizkus ranljivosti bank na izjemne, lahko tudi malo verjetne dogodke. S tem namenom je BS že v mesecu aprilu pripravila in poslala bankam scenarije neugodnih makroekonomskih razmer: negativna rast BDP, stagnacija kreditne rasti, nadaljnji padec vrednosti vrednostnih papirjev ter padec cen nepremičnin. Dodatno je bil narejen še scenarij poslabšanja bonitete kreditnega portfelja. Banke so na osnovi teh scenarijev ocenile učinke na poslovni rezultat in kapitalsko ustreznost. BS je tudi sama izvedla obremenitvene teste za različne scenarije poslabšanja kreditnega portfelja. Rezultati bančnih obremenitvenih testov so bili nekoliko bolj optimistični, saj so banke upoštevale tudi učinke različnih blažilcev (npr. dokapitalizacije, dodatna zavarovanja ipd.). 

Na splošno lahko ugotavljamo, da je bančni sistem relativno robusten, saj je v primeru vseh scenarijev kapitalska ustreznost na nivoju bančnega sistema ostala nad minimalno predpisanimi 8%. Takšni rezultati so predvsem posledica dokaj velike absorbcijske sposobnosti zaradi trenutno visoke kapitalske ustreznosti in dobičkonosnosti bank iz rednega poslovanja. Ob tem pa je potrebno dodati, da se pri nekaterih bankah kapitalska ustreznost približa minimalno zahtevani.