Sporočilo za javnost o računovodskih izkazih Banke Slovenije za leto 2008

31.03.2009 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je dne 17. marca 2009 sprejel revidirane Računovodske izkaze Banke Slovenije za leto 2008, pripravljene v skladu s pravno podlago za računovodstvo in finančno poročanje v okviru Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). 

Banka Slovenije izkazuje za leto 2008 v izkazu uspeha, sestavljenem v skladu z računovodskimi smernicami Evrosistema, primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 29,7 mio EUR. Primanjkljaj je manjši za 6,7 mio EUR od predhodnega leta, ko je banka vstopila v evroobmočje in prvič sestavila bilanco v skladu z novimi računovodskimi pravili. Ta v svojem asimetričnem pristopu določajo, da se v izkazu uspeha prepoznavajo nerealizirani odhodki, kot so tečajne razlike in vrednotenja finančnih instrumentov, medtem ko se nerealizirani prihodki, prav tako iz tečajnih razlik in vrednotenj, izkazujejo na revalorizacijskih računih in se ne vključujejo med prihodke poslovnega leta. Realizirajo se ob prodaji ali zapadlosti instrumenta. 

Poglavitni vir prihodkov Banke Slovenije predstavljajo obrestni prihodki, pridobljeni od njenih naložb v vrednostne papirje in depozite. Znatne obrestne prihodke prinašajo tudi terjatve iz naslova instrumentov denarne politike. Neto obrestni prihodki so se, zaradi rasti obrestnih mer v preteklih letih, povečali in dosegli 118,4 mio EUR (2007: 98,8 mio EUR). 

Realizirani prihodki, odhodki vrednotenj in rezervacije so skupaj negativni v višini 123,5 mio EUR in so na nekoliko manjši ravni kot v predhodnem letu (2007: -131,0 mio EUR). Največji del tega zneska predstavljajo nerealizirani odhodki vrednotenj vrednostnih papirjev (119,1 mio EUR). Odhodki vrednotenj zaradi nizkih tržnih cen vrednostnih papirjev so neposreden odraz finančne krize in povečanih kreditnih pribitkov na tovrstne instrumente. 

Provizije in drugi prihodki v letu 2008 znašajo neto 5,5 mio EUR (2007: 25,7 mio EUR). Znesek vključuje rezervacijo za kritje tveganj pri operacijah denarne politike Evrosistema. V skladu s splošno sprejetim računovodskim načelom previdnosti se je Svet Evropske centralne banke odločil oblikovati sklad za kritje teh potencialnih tveganj, ki ga financirajo vse nacionalne centralne banke Evrosistema, sorazmerno z njihovimi deleži v kapitalu ECB. Na podlagi navedene odločitve Sveta Evropske centralne banke je Banka Slovenije oblikovala rezervacijo v višini 26,3 mio EUR. 

Stroški poslovanja Banke Slovenije v letu 2008 znašajo 30,1 mio EUR (2007: 30,0 mio EUR). V primerjavi z letom 2007 so stroški dela večji za 1%, materialni stroški pa nižji za 7%. Skupni izdatki banke za stroške in investicije so, kot posledica aktivnega spremljanja porabe in uvedenih varčevalnih ukrepov, v absolutnem znesku nižji za 0,3 mio EUR. 
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki bo Banka Slovenije v skladu z 51. členom Zakona o Banki Slovenije pokrila iz splošnih rezerv. Banka pričakuje, da se bodo z umiritvijo finančne krize cene finančnih instrumentov normalizirale, kar bo posledično učinkovalo na rezultat poslovanja v prihodnjih letih. 

Nerealiziranih prihodkov iz naslova tečajnih razlik in vrednotenj papirjev je bilo v letu 2008 za 83,2 mio EUR (2007: 17,7 mio EUR). Ti prihodki se ne vključujejo v tekoči finančni rezultat, temveč se izkazujejo na računih vrednotenja na desni strani bilance stanja. Uporabiti se smejo izključno za pokrivanje prihodnjih nerealiziranih odhodkov vrednotenja posamezne tuje valute oziroma pozicije vrednostnega papirja. 

Računovodski izkazi Banke Slovenije za leto 2008 bodo objavljeni na spletni strani http://www.bsi.si/ kot del letnega poročila predvidoma v maju 2009.