Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 6.5.2008

06.05.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji ter ekonomskimi odnosi s tujino. Aprila se je medletna inflacija, merjena s HIPC, znižala za 0,4 odstotne točke in je znašala 6,2%. Ponovno se je zvišala osnovna inflacija, merjena z indeksom cen brez energentov, hrane, alkohola in tobaka, tako, da sedaj znaša 4,5 %. Ob poslabšanih razmerah v mednarodnem okolju ter poslabšanju kazalnikov konkurenčnosti je tekoča dinamika industrijske proizvodnje v začetku leta nizka, medtem, ko se nadaljuje trend povečevanja zalog. Nadaljevalo se je povečevanje primanjkljaja tekočega dela plačilne bilance, ki je konec februarja skupaj znašal skoraj 1,9 mrd EUR, kar je 5,5 % ocenjenega BDP.
  2. Svet Banke Slovenije je obravnaval poročilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme. Skladno z zakonodajo bo o tem obvestil Vlado Republike Slovenije.
  3. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank in dogajanjih na kapitalskih trgih. V marcu 2008 se je kreditna aktivnost bank v Sloveniji, ki je sicer na visokem nivoju, znižala drugi mesec zapored. Povečanje kratkoročnih posojil je v marcu preseglo povečanje dolgoročnih posojil. Sočasno se je znižal delež novo odobrenih kreditov v tuji valuti.
  4. Svet Banke Slovenije je sprejel spremembo sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije bankam v poglavju medbančnega plačilnega prometa. Spremembe se nanašajo na uveljavitev enotne cenovne politike s področja TARGET2 v skladu s smernico ECB.